Yayın Politikası


JOURNAL OF ACADEMIC TOURISM STUDIES (JATOS)


YAYIN İLKELERİ

 

YAYIN İLKELERİ

 1. JATOS (Journal of Academic Tourism Studies) hakemli, bilimsel bir dergi olup Haziran, ve, Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Gerektiği durumlarda bu sayıların dışında özel sayılar ve ek sayılar yayımlanabilir.
 2. Dergide, turizm alanının herhangi bir araştırma konusuyla ilgili bilimsel nitelikteki özgün çalışmalar yayımlanmaktadır.
 3. Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Tezlerden veya kongre ve sempozyum bildirilerinden üretilen makaleler bu durumu metinde bir açıklama notuyla belirtilmelidir.
 4. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ve/veya İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergide yayımlanan makalelerin; içerik, bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.
 5. Dergide yayınlanacak yazıların gönderimi, kabulü, takibi ve hakemlik süreci işlemleri web ortamında gerçekleştirilmektedir. Çalışmaların dergi sistemine yüklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve hakem süreci başlatılır.
 6. Dergiye yayın için gönderilen tüm makaleler çift-kör hakemlik değerlendirmesinden geçer.
 7. JATOS'a yayın için gönderilen makaleler, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sistemden makalelerin hakem süreci takip edilebilir.
 8. Dergide yayımlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır. Dergi Yayın Kurulu, gerekli gördüğü takdirde eserin sahibinden içerik ve şekil bakımından değişiklikler isteme hakkına sahiptir.
 9. Dergiye gönderilmiş çalışmaların içerikleriyle ilgili herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk çalışma yayımlanmış olsa dahi çalışmanın yazarlarına aittir. Journal of Academic Tourism Studies (JATOS) dergisi bu konuda herhangi bir yükümlülük kabul etmemektedir.
 10. JATOS'a yazar veya hakem olarak üye olunurken istenilen bütün bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. İlgili başlıkta yazarın/hakemin çalışma ve ilgi alanları sıralanmalıdır. Anabilim dalı başlığında ise önce anabilim dalı sonra da bilim dalı yazılmalıdır. Örn: Coğrafya/Turizm Coğrafyası; Turizm/Turizm pazarlaması.
 11. Digital Object Identifier (DOI) numarası, internet ortamında yayımlanan çalışmalara kolay erişimi sağlayan ve içeriğin tanımlanmasına olanak sağlayan benzersiz bir erişim numarasıdır. Journal of Academic Tourism Studies (JATOS) dergisinde yayımlanan her çalışmaya DOI numarası atanmaktadır. Kabul aşamasından sonra makalelere yayın kurulu tarafından DOI numarası verilmektedir.

 

TELİF HAKKI DEVRİ

Yazarlar, Journal of Academic Tourism Studies (JATOS) dergisinde yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler. JATOS eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.

Dergide yayımlanmış çalışmalar için telif ücreti ödenmez. Dergiye gönderilmiş çalışmaların içerikleriyle ilgili herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk çalışma yayımlanmış olsa dahi çalışmanın yazarlarına aittir. Journal of Academic Tourism Studies (JATOS) dergisi bu konuda herhangi bir yükümlülük kabul etmemektedir.

 

YAZIM KURALLARI

 

YAZIM KURALLARI

 1. JATOS'a gönderilen makalelerin içinde isim veya yazarın kimliğini deşifre edici herhangi bir bilgi yazılmamalıdır. Makalenin hakem süreci tamamlandıktan sonra yazar veya yazarlar ile ilgili bilgiler makaleye editör tarafından eklenecektir.
 2. Dergiye gönderilecek yazılar Microsoft Word programında yazılmalıdır. Dergiye gönderilecek makalede bulunması gereken bölümler şunlardır:

Makale metni. Bu metinde şu başlıklar yer almalıdır:

        - Türkçe Başlık (10 Punto)

        - Türkçe Özet (150-200 kelimeden oluşan) (10 Punto)

        - Anahtar Kelimeler (3-5 kelimelik) (10 Punto)

        - İngilizce Başlık (10 Punto)

        - İngilizce Özet (Abstract) (150-200 kelimeden oluşan) (10 Punto)

        - Keywords (3-5 kelimelik) (10 Punto)

        - Giriş

        - Literatür

        - Yöntem (Araştırmanın amacı, Araştırmanın modeli, Evren ve örneklem, Kullanılan ölçme aracı, Kullanılan istatistikî analizler belirtilmeli)

        - Bulgular

            -Tartışma

        - Sonuç

        - Kaynakça

        - Varsa Ekler

 1. Yazılar, dergi sistemine eklenirken aşağıdaki ölçülere göre düzenlenmelidir.

                    Sayfa Düzeni

Kağıt Boyutu

            A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk

2 cm

Alt Kenar Boşluk

2 cm

Sol Kenar Boşluk

2 cm

Sağ Kenar Boşluk

2 cm

Yazı Tipi

Book Antiqua

Yazı Tipi Stili

Normal

Boyutu (normal metin)

11 punto

Boyutu (dipnot metni)

punto

Paragraf Aralığı

Önce 6 nk - Sonra 6 nk

Paragraf Girintisi

1 cm

Satır Aralığı

Tek (1)

 1. Yazılarda sayfa numarası verilmemelidir.
 2. Metin altı dipnot ile kesinlikle kaynak gösterilmemelidir.  Yalnızca yazar (unvanı, mail adresi ve kurumu) bilgileri açıklayıcı dipnot ile ilk sayfada verilmelidir.
 3. Makalelerde yapılan atıf APA sistemine göre yapılmalıdır.
 4. Kaynakça gösterimi, alfabetik sırayla ve aşağıdaki şekilde oluşturulmalıdır.
 5. Kaynaklara göndermeler (atıflar) metnin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır. Metinde kaynaklardan aynen alıntı yapıldıysa, kaynağa atıfta bulunurken mutlaka sayfa numarası verilmelidir. Ayraç içindeki sıra şöyle olmalıdır: yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı, sayfa numaraları. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek; (Özer, 2019:18), (Meriç ve Şahin, 2020:28), alıntı aynen yapılmadıysa atıf şu şekilde olmalıdır; (Aslan Kalay vd., 2019), (DPT, 2007).
 6. Kaynakçada verilecek olan çalışmalar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Aynı yazarın birden çok çalışmasına atıfta bulunulduğunda, yayın tarihi en eski olandan başlanmalıdır. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulduğunda kaynaklar kaynakça ve metin içi atıflarda a,b,c,... harfleri kullanılarak numaralandırılmalıdır. Örnek; 2020a, 2020b, 2020c gibi. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar belirtilmelidir. Değişik kaynakların kaynakçada gösterilmesine ilişkin bazı örnekler aşağıda verilmektedir:

 

Tek Yazarlı Kitap:

Miles, S. (2010). Spaces For Consumption. London: SAGE Publication.

İki Yazarlı Kitap:

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 9. ed. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

İkiden Fazla Yazarlı Kitap:

Gürbüz A., Karakaya A., Altan, S., Gül, E. ve Katı, E. (2008). Karabük İli Kalkınmasına Yönelik Mevcut ve Alternatif Yatırım Alanları. Karabük: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yayını.

Çeviri Kitap:

Jones, C. I. (2001). İktisadi Büyümeye Giriş (A. Şanlı ve İ. Tuncer Çev.). İstanbul:

Literatür Yayınları.

Kurum Yayını:

İTO (2003). Ekonomik Rapor. İstanbul: İTO Yayınları

Tez Çalışmaları:

Timur, A. (1978). Turizm, Fiyat, Enflasyon İlişkileri (Basılmamış Doktora Tezi). İzmir: Ege

Üniversitesi İşletme Fakültesi.

Makale:

Alaeddinoğlu F. Samırkaş Komşu M. (2017), TRB2 Bölgesi Turizminin Rekabet Gücü Üzerine Bir Alan Araştırması, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 7, 428-448, 

Metin içinde atıf: (Alaeddinoğlu ve Samırkaş Komşu, 2017: 429)

Tebliğ:

Türker, N. and Çetinkaya, A. (2007). A Research Study on the Improvement of Ecotourism and its Resources in the Western Black Sea Region. International Tourism Biennial, Çanakkale, 515-521.

İnternet Makale:

Altun, A. (2003). E-okuryazarlık. Milli Eğitim Dergisi, 158. 10 Aralık 2003 tarihinde http://www.meb.gov.trindex800.htm adresinden erişildi.

Metin içinde atıf: (Altun, 2003).

İnternet Kitap veya Rapor:

Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi. [Elektronik versiyon]. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.

Metin içinde atıf: (Başar, 1999: 121).

İnternet Sitesine Atıf:

www.roughguides.com, Erişim Adresi: https://roughguides.com/gallery/20-destinations-to-see-before-they-disappear/ Erişim Tarihi: 09.11.2020

 1. Metnin düzenlenmesinde örnek makale dikkate alınmalıdır.

 

YAYIN DEĞERLENDİRME VE HAKEM SÜRECİ

Dergiye gönderilen çalışmalar, öncelikle baş editör tarafından değerlendirilmektedir. Daha sonra ilgili bölüm editörü tarafından yayım ve yazım kurallarına uygunluğu kontrol edildikten ve editör onayı tamamlandıktan sonra hakem havuzundan uzmanlık alanlarına göre en az iki hakem atanır. Atanan hakemler tarafından incelenen ve olumlu rapor verilen makale Yayın/Bilim Kurulu kararıyla yayınlanır. Ancak, hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi halinde üçüncü bir hakeme gönderilir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmeler yazar(lar) tarafından 30 gün içerisinde düzeltilip sisteme tekrar yüklendikten sonra, yazı tekrar hakem değerlendirme sürecine alınır. Dergide, çift taraflı kör hakemlik yöntemi kullanılmaktadır. Bu kapsamda dergiye gönderilen tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde yazarların ve hakemlerin kimlikleri karşılıklı olarak gizli tutulmaktadır. Değerlendirme süreci için hakemlere verilen azami süre 4 haftadır. Dergiye gönderilen çalışmalar hakemler tarafından; kabul, düzeltmelerden sonra tekrar hakem kontrolü, düzeltmelerden sonra yayınlanma ve ret şeklinde değerlendirilir. Bu süreç sonucunda baş editör, hakem raporlarına ve bölüm editörlerinin görüşlerine göre editör kurulu raporunu hazırlamaktadır. Çalışmanın yayınlanması bu rapordaki karara bağlıdır.