Gastronomi Turizminin Sürdürülebilirliğinde Turist Rehberlerinin Rolü

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt: 5 Sayı: 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-12 13:39:51.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 61-78
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, gastronomi turizminde sürdürülebilirliğin sağlanmasında turist rehberlerinin kritik rolünü vurgulamaktır. Çalışma, nitel araştırma teknikleri kullanılarak gerçekleştirilecek olup, yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakatlar ve odak grup görüşmeleri gibi yöntemlerle veri toplanacaktır. Araştırmanın evrenini Batı Karadeniz bölgesindeki turizmin yoğun olarak yaşandığı Bartın ve Karabük illerinde faaliyet gösteren turist rehberleri oluştururken, örneklem bu evrenden amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilecek 20 turist rehberinden oluşmaktadır. Ziyaret edilen destinasyonlardaki gastronomik unsurlar, yöresel ürünler, yemek kültürü, doğal güzellikler, kültürel değerler ve turistik özellikler turistlerin ilgisini çekmektedir. Turist rehberleri, ziyaretçilere bu unsurları tanıtarak gastronomik deneyimlerine başından sonuna kadar rehberlik etmektedir. Ancak, turizmin olumsuz çevresel etkileri göz önüne alındığında, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda bilinçli bir turizm anlayışı benimsemek gerekmektedir. Turist rehberleri, doğal kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasını teşvik etmeli, yerel lezzetleri tanıtarak yerel ekonomiyi desteklemeli ve organik gıda tüketim bilincini artırmalıdır. Bu bağlamda, araştırmanın öne çıkan bulguları, turist rehberlerinin gastronomi turizmindeki rolünü vurgulamaktadır. Yöreye gelen turistlerin tercihlerinde yerel restoranların, yöresel lezzetlerin ve yerel işletmelerin ön plana çıkmasında turist rehberlerinin etkisi büyük olmuştur. Bu sonuçlar, turist rehberlerinin sürdürülebilir gastronomi turizminin başarısı için kilit bir role sahip olduğunu göstermektedir. Çalışma, turist rehberlerinin sorumluluklarını vurgulayarak gastronomi turizminde sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla bir rehberlik çerçevesi sunmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to highlight the critical role of tourist guides in ensuring sustainability in gastronomy tourism. The study will be conducted using qualitative research techniques, with data collected through methods such as semi-structured in-depth interviews and focus group discussions. The research population comprises tourist guides operating in Bartın and Karabük, provinces in the Western Black Sea region where tourism is prominent, while the sample consists of 20 tourist guides selected from this population using purposive sampling. The gastronomic elements, local products, culinary culture, natural beauty, cultural values, and tourist attractions at the visited destinations attract tourists' interest. Tourist guides lead visitors through these elements, guiding their gastronomic experiences from beginning to end. However, considering the negative environmental impacts of tourism, it is essential to adopt a conscious tourism approach in line with sustainability goals. Tourist guides should promote the effective use of natural resources, support the local economy by introducing local flavors, and raise awareness about the consumption of organic food. In this context, the study's prominent findings emphasize the role of tourist guides in gastronomy tourism. The influence of tourist guides has been significant in prioritizing local restaurants, regional flavors, and local businesses in the preferences of visiting tourists. These results indicate that tourist guides play a key role in the success of sustainable gastronomy tourism. The study presents a guidance framework to support sustainability in gastronomy tourism by emphasizing the responsibilities of tourist guides.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics