Mor Gabriel Manastırı: Kültürel Mirasın İzinde Turistler ve Yerel Kültür Etkileşimleri

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt: 5 Sayı: 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-13 13:43:29.0
Language : Türkçe
Konu : Beşeri ve İktisadi coğrafya
Number of pages: 46-60
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm, dünya çapında en büyük endüstrilerden biri olarak kabul edilir ve bu turizme kaynak teşkil eden unsurlardandır. Toplumların geçmişten gelen ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken önemli değerlerden biri olan kültürel miras, bir topluluğun kimliğini şekillendirirken bu kimliğin geleceğe aktarılması için kutsal bir görev üstlenmektedir. Bu nedenle kültürel mirasın korunması ve değerinin bilinmesi, kültürel çeşitliliğin ve insanlığın zenginliğinin bir sembolüdür. Bu doğrultuda tarihi kaynaklarda Turabidin olarak bilinen ve Midyat ilçe sınırları içerisinde yer alan Mor Gabriel Manastırı, sahip olduğu değeri ile önemli bir kültürel miras örneğidir. Mor Gabriel Manastırı, zengin dinî ve tarihî geçmişiyle, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük bir sembol olarak öne çıkmaktadır. Somut olan ve olmayan kültürel miras kaynaklarının turizm amaçlı kullanılmasından ortaya çıkan kültürel miras turizmi, kırsal bölgelerde yaşayan yerel halkın kalkınmasında oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Bu durumun etkin bir şekilde gerçekleşebilmesi için kültürel miras kaynaklarının belirlenerek ve gün yüzüne çıkarılarak sürdürülebilir turizm felsefesi çerçevesinde gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, Mor Gabriel Manastırı’nı ziyaret eden turistlerin profili üzerine detaylı analiz yapmak, manastırı ziyaret eden turistlerin en çok nereden geldiklerini, eğitim durumlarını, manastırı ziyaret sebeplerini belirlemeye çalışmaktır. Bunun için araştırma sahasında anket çalışması yürütülmüştür. Bu çalışma, Mor Gabriel Manastırı ziyaretçileri üzerine yapılmış olup, en yoğun turist ziyaretlerinin gerçekleştiği yaz aylarında çeşitli yaş gruplarından 100 katılımcı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programında analizler yapılarak, tablo haline getirirlip, gerekli yorumlamalar yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Tourism is considered to be one of the largest industries worldwide and it is one of the elements that constitute the source of tourism. Cultural heritage, which is one of the important values of societies from the past that should be passed on to future generations, shapes the identity of a community and undertakes a sacred duty to transfer this identity to the future. Therefore, the protection and appreciation of cultural heritage is a symbol of cultural diversity and the richness of humanity. In this direction, Mor Gabriel Monastery, known as Turabidin in historical sources and located within the borders of Midyat district, is an important example of cultural heritage with its value. Mor Gabriel Monastery, with its rich religious and historical past, stands out as a great symbol in terms of protecting cultural heritage and transferring it to future generations. Cultural heritage tourism, which emerges from the use of tangible and intangible cultural heritage resources for tourism purposes, has a significant impact on the development of local people living in rural areas. In order to realize this situation effectively, cultural heritage resources should be identified and unearthed and transferred to future generations within the framework of sustainable tourism philosophy. In this direction, the aim of the research is to make a detailed analysis on the profile of tourists visiting the Mor Gabriel Monastery, to try to determine where the tourists visiting the monastery come from, their educational status, and the reasons for visiting the monastery. For this purpose, a survey was conducted in the research area. This study was conducted on the visitors of Mor Gabriel Monastery and interviews were conducted with 100 participants from various age groups during the summer months when the most intense tourist visits took place. The data obtained were analyzed in the SPSS program, tabulated and necessary interpretations were made.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics