Dijital Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt: 5 Sayı: 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-26 22:01:04.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 13-26
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm çok sayıda alt dala sahip olmakta ve bu alt dallardan birini dijital turizm oluşturmaktadır. Dijital turizm genel olarak turizm kapsamında büyük bir potansiyel ve öneme sahiptir. Gün geçtikçe turistik anlamda potansiyel ve önemini artıran dijital turizm sayesinde turizm sektörü çalışanları ve turistler turistik ürün ve hizmetlerin satılması ve alınması konusunda kolaylık yakalamaktadırlar. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişimler aynı zamanda dijital turizmin de gelişimi üzerinde etkilidir. Bu noktadan hareket ederek dijital turizm konusuna değinmek yerinde bir karardır. Bu çalışmada dijital turizm konulu lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi yapılmıştır. Çalışma kapsamında Ulusal Tez Merkezi’nde ‘dijital turizm/digital tourism’ anahtar kelimeleri taranmış ve 1923-2023 yılları arasında bulunan beş adet lisansüstü tezin bibliyometrik analizi 10.08.2023 tarihinde yapılmıştır. Bibliyometrik analiz kapsamında tezlerin yayın türü, yayın yılı, yazım dili, özet kelime sayısı, anahtar kelime sayısı, anahtar kelime ismi, hedef kitlesi, araştırma yöntemi, veri toplama tekniği, örneklem büyüklüğü, öneriler bilgisinin bulunması, toplam sayfa sayısı, yapıldığı üniversite, enstitü ve ana bilim dalı ile tez yazarlarının cinsiyeti ve onların danışmanlarının cinsiyeti ve ünvanı değerlendirilmiştir. Tezlerin tümünün türü yüksek lisans tezidir. Tezler en fazla 2020 yılında yazılmıştır. Tezlerin tümünün yazım dili Türkçedir. Tezlerin çoğunun özet kelime sayısı 101-200 kelime arasındadır. Tezlerin çoğunun anahtar kelime sayısı üçtür. Tezlerin çoğunun anahtar kelime ismi dijital turizmdir. Hedef kitle görülen tezlerde turistler, turizm sektörü çalışan ve yöneticileri ile otel yöneticileri hedef kitle olarak seçilmiştir. Tezlerde çoğunlukla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Tezlerde veri toplama tekniği olarak çoğunlukla mülakat ve literatür teknikleri değerlendirilmiştir. Örneklem görülen tezlerde örneklem büyüklüğü çoğunlukla 1-100 kişidir. Tezlerin tümünde öneriler bilgisi vardır. Tezler çoğunlukla 101-200 sayfa arasındadır. Tezlerin çoğu Akdeniz Üniversitesi çatısı altında yapılmıştır. Tezlerin tümü sosyal bilimler enstitüsü çatısı altında yapılmıştır. Tezlerin çoğu Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı çatısı yapılmıştır. Tez yazarlarının çoğu kadındır. Tez yazarlarının danışmanlarının çoğu erkektir. Tez yazarlarının danışmanlarının çoğu Doç. Dr. ünvanına sahiptir. Çalışmanın sonunda dijital turizmle ilgili çeşitli önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Tourism has many sub-branches and one of these sub-branches is digital tourism. Digital tourism has a great potential and importance within the scope of tourism in general. Thanks to digital tourism, which increases its potential and importance in terms of tourism day by day, tourism sector employees and tourists find it easier to sell and buy touristic products and services. Developments in information and communication technologies are also effective on the development of digital tourism. From this point of view, it is appropriate to address the issue of digital tourism. In this study, a bibliometric analysis of postgraduate theses on digital tourism was conducted. Within the scope of the study, the keywords ‘dijital turizm/digital tourism’ were searched in the National Thesis Centre and bibliometric analysis of five postgraduate theses between 1923-2023 was carried out on 10.08.2023. Within the scope of the bibliometric analysis, the type of publication, year of publication, language of writing, number of abstract words, number of keywords, keyword name, target audience, research method, data collection technique, sample size, presence of recommendation information, total number of pages, university, institute and main branch of science, gender of thesis authors and gender and title of their supervisors were evaluated. The type of all theses is master's thesis. Most of the theses were written in 2020. The writing language of all theses is Turkish. The abstract word count of most of the theses is between 101-200 words. Most of the theses have three keywords. The keyword name of most of the theses is digital tourism. Tourists, tourism sector employees and managers, and hotel managers were selected as the target audience in the theses. Qualitative research method was mostly used in the theses. In the theses, mostly interview and literature techniques were used as data collection techniques. In the theses with a sample, the sample size is mostly 1-100 people. There are recommendations in all theses. Theses are mostly between 101-200 pages. Most of the theses were conducted under the roof of Akdeniz University. All of the theses were conducted under the roof of the Institute of Social Sciences. Most of the theses were conducted under the Department of Tourism Management. Most of the thesis authors are women. Most of the supervisors of the thesis authors are male. Most of the advisors of the thesis authors have the title of Assoc. Dr. At the end of the study, various suggestions about digital tourism are given.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics