Örgütsel Değişim ve Yönetimi Çerçevesinde Dijital Dönüşüm ile Yapay Zekâ Teknolojilerinin Turizm İşletmelerine Olan Etkileriyle İlgili Literatür Araştırması

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt: 4 Sayı: Özel Sayı
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-04 12:40:47.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 51-62
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmelerde teknolojik bilginin üretilmesi, örgütsel öğrenme yoluyla da aktarılması dijital dönüşümü sağlamıştır. Dijital dönüşümün başlaması, işletmeleri büyük ölçüde etkilemiş; işletmelerin faaliyetlerinde ve iş yapış şekillerinde örgütsel değişime yol açmıştır. Dönüşen iş süreçleri, yapay zekâ, robot teknolojileri ve dijital iletişim araçları ile işletmelerin insan kaynaklarına ayırdığı maliyet azalmış; bu yenilikçi teknolojiler işletmelerin rekabet edebilme kapasitelerini arttırmıştır. Dijitalleşme ve dijital dönüşüm hareketi, birçok sektörü kökten etkilediği gibi bir hizmet sektörü olan turizm işletmelerini de etkisi altına alması kaçınılmaz bir durumdur. Diğer yandan bu örgütsel değişim yönetiminin başarılı olabilmesi ile sistemli ve planlı bir süreç olarak yönetilebilmesinde üst düzey işletme yöneticilerinin liderlik beceri ve yeteneklerine sahip olması önemlidir. Burada da yöneticilerin dönüştürücü liderlik tarzlarıyla örgütsel değişimi yönetmesi ve buna uygun olarak hareket etmesi gerekmektedir. Bu çerçevede bu çalışmanın amacı, değişim ve yönetim bağlamında dijital dönüşüm ve yapay zekâ teknolojilerinin turizm işletmelerine olan etkilerinin neler olduğuyla ilgili literatür araştırmasının yapılmasıdır. Bu çalışmanın, turizm işletmelerine yönetim perspektifinden bakılması açısından literatüre katkı sunacağı düşünülmektedir. Ayrıca dijital dönüşüm ile yapay zekâ teknolojilerine örgütsel değişim ve yönetimi liderlik süreçleriyle birlikte değerlendirmesi yönünden de üst düzey turizm yöneticilerine farkındalık oluşturabileceği söylenebilir.

Keywords

Abstract

The production of technological knowledge in businesses and the transfer of it over organizational learning has brought with it digital transformation. The onset of digital transformation has greatly affected businesses and has led to organizational change in the activities of businesses and the way they do business. The cost that businesses allocate to human resources has decreased with transforming business processes, artificial intelligence, robotic technologies, and digital communication tools and these innovative technologies have increased the competitive capacity of businesses. Digitalization and the digital transformation movement have affected many sectors radically, and, inevitably, it will also affect tourism businesses, which is a service sector. On the other hand, senior business managers need to have leadership skills and abilities for organizational change management to be successful and to be managed as a systematic and planned process. In this context, managers need to manage organizational change with transformative leadership styles and act in this way. In light of this information, the purpose of the study was to conduct a literature review on the effects of digital transformation and artificial intelligence technologies on tourism businesses in the context of change and management. It is considered that the study will contribute to the literature in terms of looking at tourism businesses from a management perspective. It can also be argued that digital transformation and artificial intelligence technologies can raise awareness of senior tourism managers in terms of evaluating organizational change and management together with leadership processes.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics