Bölgesel Turizm Paydaşlarının Sürdürülebilir Turizme Yönelik Tutumu: Hasankeyf Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt: 4 Sayı: Özel Sayı
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-27 09:59:00.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 21-32
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumsal değişimi yönlendiren etmenler, bir toplumdan diğer topluma göre değişiklik göstermektedir. Her bir paradigma bir yenisinin ortaya çıkmasına mahal oluştururken, bazı olguların çıktıları dünyayı ortak paydalarda buluşturabilmektedir. Tarihsel süreç içerisinde turizm devinimi gelişim ve değişim ekseninde yol alırken, hem ulusal hem de uluslararası alanda ortaya çıkan turizm merkezleri ile uluslararası turizm hareketlerinin artmasını sağlamıştır. Dünya çapında uluslararası turizm endüstrisinin ekonomik çıktıları her ne kadar katma değer yaratsa da, bölgelere etki eden diğer unsurları açısından tartışılması önem ifade etmektedir. Bu araştırmanın amacı, Hasankeyf'teki turizm paydaşlarının sürdürülebilir turizmin gelişimine yönelik tutumlarını araştırmaktır. Aynı zamanda; “topluluk katılımı”, uzun vade planlama”, “algılanan sosyal maliyet”, “çevresel sürdürülebilirlik”, “algılanan ekonomik fayda” “ziyaretçi memnuniyeti” ve “toplum merkezli ekonomi” gibi çeşitli boyutlar kapsamında sürdürülebilirlik ve turizm ilişkisinin bölgesel bazda başlıca karakteristiklerini belirlemek ve turizm potansiyeli içerisinde sürdürülebilirliğin rolünün ne olduğunu ortaya çıkarmak araştırmanın bütünsel amaçları içerisinde yer almaktadır. Sürdürülebilir turizmin gelişimine yönelik turizm paydaşlarının tutumlarını analiz etmek için Sürdürülebilir Turizm Tutum Ölçeği (SUS-TAS) kullanılmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS ve AMOS istatistik paket programları kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, Hasankeyf’in sürdürülebilir turizm faaliyetlerini desteklemek için gerçekten iyi paydaşlara sahip olduğunu göstermiştir. Bunun yanı sıra yerel halkın turizme katılımı noktasında bölgesel çıkarımlar yapılmış ve yönetişim odağında bölgesel öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The factors that drive social change differ from one society to another. While each paradigm creates a space for a new one to emerge, the outputs of some cases can bring the world together on common ground. It has increased the international tourism movements with the tourism centers that emerged both nationally and internationally while the tourism movement has progressed on the axis of development and change in the historical process, Although the economic outputs of the international tourism industry create added value around the world, it is important to discuss it in terms of other factors affecting the regions. The aim of this research is to investigate the attitudes of tourism stakeholders towards sustainable tourism development in Hasankeyf. At the same time, determining the main characteristics of the sustainability and tourism relationship on a regional basis within the scope of various dimensions such as “community participation”, “long-term planning”, “perceived social cost”, “environmental sustainability”, “perceived economics benefits”, “visitor satisfaction”, “community centred economy” and revealing the role of sustainability in tourism potential are among the holistic objectives of the research. The Sustainable Tourism Attitude Scale (SUS-TAS) is used to analyze the attitudes of tourism stakeholders towards sustainable tourism development. IBM SPSS and AMOS statistical package programs were used to analyze the data. The results of the study show that Hasankeyf has really good stakeholders to support sustainable tourism activities. And also regional implications have been made for the participation of local people in tourism and regional recommendations have been developed in the focus of governance.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics