Turizmde Kültürel Miras ve Kent Kimliği: Çanakkale’nin Kent Kimliğine Yönelik Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt:4 Sayı:1
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-16 21:56:13.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 43-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültürel, doğal, sosyal ve teknolojik unsurlarla bütünleşmiş tarihi yapılar olan kentler değişim ve
gelişimin bir parçası olmaya devam etmektedirler. Postmodern dönem ile birlikte imaj, sembol ve
markalaşmanın önem kazanması günümüz kentlerinin kendilerini diğer kentlerden farklı kılan
özelliklerini ön plana çıkarmaya itmektedir. Bu noktada sembollerin, imgelerin varlığı ve kent kimliği
oldukça etkili bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 hedefleri arasında
bulunan “Zengin kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerimizin markalaştırılarak, turistler için bir
çekim noktası haline getirilmesi” ifadesinde kentin markalaştırılarak bir kimliğe sahip olmasının önemi
üzerinde durulmaktadır (K.T.B, 2007). Bu araştırmada zengin tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle
dikkat çeken Çanakkale kentinin kent kimliği incelenmiştir. Kentin, kent kimliği konusundaki mevcut
durumu tespit edilmiş ve bu konuda neler yapılması gerektiği hakkında öneriler sunulmuştur.
Sosyal bilimlerin nitel araştırma yöntemleri için elverişli bir alan olarak kabul gördüğünden hareketle;
bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden gözlem ve görüşme teknikleri ile birlikte ikincil veri
toplama yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Dolayısıyla gözlem ve görüşme tekniklerinin
birlikte kullanılmasıyla, araştırmada çoklu veri toplama tekniğine (triangulation) başvurulmuştur. Bu
yaklaşım, alan araştırmasının bulgularının ve aynı zamanda çalışmanın güvenirlik ve geçerlilik
kriterlerinin artırılmasına katkı sunmaktadır.
Araştırma sonuçları, Çanakkale’nin önemli bir turizm kenti olarak sahip olduğu kültürel miras
unsurlarının doğru, sürdürülebilir bir pespektifte ve bütüncül bir yaklaşımla tanıtımının yapılmasının,
kentin turizm, kültür ve sanat merkezi haline gelmesini sağlayacağını göstermektedir

Keywords

Abstract

Historically structured cities, integrated with cultural, social nature and technological elements are
continuously being a part of change and development. In associated with gaining importance on image,
symbol and branding during the postmodern period, cities are being pushed to differentiate themselves
from other cities by pointing out their unique features. At this point, existence of symbols, images and
urban identity are being emerged as an effective tool. ‘By branding cities with rich cultural and natural
values, to become a point of attraction for tourists’ is one of the goals of Turkey's Tourism Strategies
for 2023 states and branding focuses on the importance of going an identity for the cities (K.T.B.,
2007). The identity of Çanakkale, which stands out with its’ rich historical, cultural and natural values,
has been examined in this study. The current status of the city in terms of identity has been determined
and suggestions have been made about what should be done.
Recognizably, social sciences are approved to be a dependable field for qualitative research methods;
in this study observation and interview techniques which are one of the qualitative research methods
was employed with document analysis which is one of the secondary data collection methods.
Therefore multiple data collection technique (triangulation) was used with performing interview and
observation techniques together. This approach can contribute to increase the reliability and validity of
the findings of the field research and also this study.
Results of the study indicate that, promoting the cultural heritage elements of Çanakkale as an
important tourism city in a correct, sustainable perspective and with a holistic approach will enable the
city to become a tourism, culture and art center. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics