Yiyecek-İçecek Sektörü ve Çevrecilik: Tüketici Tutumuna Yönelik Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2022-Cilt:3 Sayı:2
Yayımlanma Tarihi: 2022-11-16 12:22:06.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 39-49
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, tüketicilerin yiyecek-içecek sektöründe çevreciliğe ilişkin tutumu incelenmiştir. Böylece tüketicilerin çevrecilik konusundaki ilgi, bilgi ve farkındalık düzeyleri hakkında çıkarımlarda bulunmak amaçlanmıştır. Araştırmanın nüfusu, Mersin il merkezinde faaliyet gösteren yiyecek-içecek işletmelerinde düzenli olarak yeme-içme alışkanlığına sahip tüketicilerdir. Örneklem grubu kartopu örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış görüşme yapılmış ve araştırmaya 30 kişi katılmıştır. Veri analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Veri analizi, tüketicilerin tutumları, restoran tercihinde önem verilen noktalar, restoranlarda verilen hizmetlerin çevresel etkileri, çevreci uygulamaların restoranın başarısına sunduğu katkı ve çevresel farkındalık başlıkları altında değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda, tüketicilerin çevreciliğe ilişkin tutumlarının genel anlamda olumlu olsa da, bu konuda bir ilgi, bilgi ve farkındalık eksikliği olduğu anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, consumers' attitudes towards environmentalism in the food & beverage industry were examined. Thus, it is aimed to make inferences about consumers' interest, knowledge, and awareness level of environmentalism. The population of the research is the consumers who have regular eating and drinking habits in the food & beverage businesses operating in Mersin, Türkiye. The sample group was selected by the snowball sampling method. Semi-structured interviews were conducted, and 30 people participated in the research. Content analysis was used in data analysis. The data analysis was evaluated under the headings of consumers' attitudes, the points that are important in restaurant preference, the environmental effects of the services provided in restaurants, the contribution of environmental practices to the success of the restaurant, and environmental awareness. As a result of the analysis, it has been understood that although consumers' attitudes towards environmentalism are generally positive, there is a lack of interest, knowledge, and awareness on this issue.

Keywords


 • Adams, M. A., Pelletier, R. L., Zive, M. M. ve Sallis, J. F. (2005). Salad bars and fruit and vegetable consumption in elementary schools: a plate waste study. Journal of the American Dietetic Association, 105(11), 1789-1792.

 • Ajzen, I. ve Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behaviour. Michigan: Prentice Hall.

 • Albayrak, A. ve Tüzünkan, D. (2015). Restoran fiziksel çevre elemanlarının müşteriler açısından önemi: İstanbul örneği. 16. Ulusal Turizm Kongresi, Ankara.

 • Alonso, A.D., O'Neill, M., Liu, Y. ve O'Shea, M. (2013). Factors driving consumer restaurant choice: An exploratory study from the Southeastern United States. Journal of Hospitality Marketing & Management, 22(5), 547-567.

 • Arslan, T., Yilmaz, V. ve Aksoy, H. K. (2012). Structural equation model for environmentally-conscious purchasing behaviour. International Journal of Environmental Research, 6(1), 323-334.

 • Bäckström, K. ve Johansson, U. (2006). Creating and consuming experiences in retail store environments: Comparing retailer and consumer perspectives. Journal of Retailing and Consumer Services, 13, 417-430.

 • Bacon, L. ve Krpan, D. (2018). (Not) Eating for the environment: The impact of restaurant menu design on vegetarian food choice. Appetite, 125, 190-200.

 • Barber, N., Goodman, R.J. ve Goh, B.K. (2011). Restaurant consumers repeat patronage: A service quality concern. International Journal of Hospitality Management, 30, 329-336.

 • Baysal, A. (2012). Genel beslenme. Ankara: Hatipoğlu Yayınları.

 • Bazeley, P. ve Jackson, K. (2013). Qualitative data analysis with NVivo. Sage.

 • Büyükşalvarcı, A. ve Çınarlı, E. (2019). Konya’da yer alan restoranlardaki yeşil uygulamaların değerlendirilmesi. International Social Sciences Studies Journal, 5(47), 5729-5739.

 • Cantele, S. ve Cassia, F. (2020). Sustainability implementation in restaurants: A comprehensive model of drivers, barriers, and competitiveness-mediated effects on firm performance. International Journal of Hospitality Management, 87, 1-10.

 • Chen, H.S. ve Jai, T.M. (2018). Waste less, enjoy more: Forming a messaging campaign and reducing food waste in restaurants. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 19(4), 495-520.

 • Cherian, J. ve Jacob, J. (2012). Green marketing: A study of consumers' attitudes towards environment-friendly products. Asían Social Science, 8(12), 117-126.

 • Clemes, M.D., Gan, C. ve Sriwongrat, C. (2013). Consumers' choice factors of an upscale ethnic restaurant. Journal of Food Products Marketing, 19(5), 413-438.

 • Coşkun, A. ve Özbük, R. M. Y. (2020). What influences consumer food waste behavior in restaurants? An application of the extended theory of planned behavior. Waste Management, 117, 170-178.

 • Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. New York: Sage.

 • Dani, R., Juyal, D. ve Rawal, Y. S. (2022). A critical analysis of the restaurant industry's effect on environment sustainability. Science Progress and Research (SPR), 2(1), 464-471.

 • Davies, T. ve Konisky, D. M. (2000). Environmental implications of the foodservice and food retail industries. Resources for the future, Washington.

 • Erdoğan, İ. (2012). Pozitivist metodoloji ve ötesi: Araştırma tasarımları, niteliksel ve istatiksel yöntemler. Ankara: Erk.

 • Filimonau, V., Todorova, E., Mzembe, A., Sauer, L. Ve Yankholmes, A. (2020). A comparative study of food waste management in full service restaurants of the United Kingdom an d the Netherlands. Journal of Cleaner Production, 258, 1-12.

 • Florida Energy Extension Service ve Whiffen, H. H. (1992). Energy efficiency & environmental news: Food to energy. University of Florida.

 • Garnett, T. (2011). Where are the best opportunities for reducing greenhouse gas emissions in the food system (including the food chain)?. Food policy, 36, 23-32.

 • Gregory, S. ve Kim, J. (2004). Restaurant choice. Journal of Foodservice Business Research, 7(1), 81-95.

 • Gunders, D. (2012). Wasted: How America is losing up to 40 percent of its food from farm to fork to landfill. Erişim Adresi: https://www.nrdc.org/sites/default/files/wasted-food-IP.pdf. Erişim Tarihi: 10.09.2022.

 • Güleç, H. ve Ünlüönen, K. (2022). Çevreye duyarlı mutfak uygulamaları: Ankara yeşil otel restoranları örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10(2), 1226-1251.

 • Güneş, G. (2011). Konaklama sektöründe çevre dostu yönetimin önemi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1, 45-51.

 • Harun, A. (2012). The influence of environmental knowledge and concern on green purchase intention the role of attitude as a mediating variable. British Journal of Arts and Social Sciences, 7, 145-167.

 • Heikkilä, L., Reinikainen, A., Katajajuuri, J. M., Silvennoinen, K. ve Hartikainen, H. (2016). Elements affecting food waste in the food service sector. Waste Management, 56, 446-453.

 • Jang, S. S. ve Namkung, Y. (2009). Perceived quality, emotions, and behavioral intentions: Application of an extended Mehrabian–Russell model to restaurants. Journal of Business Research, 62(4), 451-460.

 • Jang, Y. J. (2016). Environmental sustainability management in the foodservice industry: Understanding the antecedents and consequences. Journal of Foodservice Business Research, 19(5), 441-453.

 • Jones, T. W. (2004). Using contemporary archaeology and applied anthropology to understand food loss in the American food system. Tucson: Université d'Arizona, Bureau of Applied Research in Anthropology.

 • Kama, S. ve Erdoğan, B. Z. (2015). Tüketicilerin restoran tercihlerinde fiziksel kanıtların rolünün incelenmesi üzerine nitel bir araştırma. 16. Ulusal Turizm Kongresi, Ankara.

 • Kasim, A., Ismail, A. ve Issa, A. J. (2011). Regulatory pressures affecting the restaurant business’s responsible behaviors in Penang, Malaysia. Anatolia, 22(3), 390-400.

 • Kataria, A., Kataria, A. ve Garg, R. (2013). Factors affecting green purchase behaviour: An in-depth study of Indian consumers. Journal of Management Research, 1(2), 15-41.

 • Kaufmann, H. R., Panni, M. F. A. K. ve Orphanidou, Y. (2012). Factors affecting consumers' green purchasing behavior: An integrated conceptual framework. Amfiteatru Economic Journal, 14(31), 50-69.

 • Khan, M. S., Saengon, P., Alganad, A. M. N., Chongcharoen, D. ve Farrukh, M. (2020). Consumer green behaviour: An approach towards environmental sustainability. Sustainable Development, 28(5), 11681180.

 • Kızıldemir, Ö. ve Hülağa Kaderoğlu, G. (2021). Yiyecek içecek işletmelerindeki menü tasarımlarının sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirilmesi. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 4(2), 296322.

 • Kim, M. J. ve Hall, C. M. (2020). Can sustainable restaurant practices enhance customer loyalty? The roles of value theory and environmental concerns. Journal of Hospitality and Tourism Management, 43, 127-138.

 • Kim, Y. ve Choi, S. M. (2005). Antecedents of Green Purchase Behaviour: An Examination of Collectivism, Environmental Concern and PCE. Advances in Consumer Research, 32, 592-59.

 • Milfont, T. L. (2007). Psychology of environmental attitudes: A cross-cultural study of their content and structure. Yayımlanmamış doktora tezi, ResearchSpace, Auckland.

 • Namkung, Y. ve Jang, S. S. (2013). Effects of restaurant green practices on brand equity formation: Do green practices really matter?. International Journal of Hospitality Management, 33, 85-95.

 • Peattie, K. (2010). Green consumption: Behaviour and norms. Annual Review of Environment and Resources, 35, 195-228.

 • Perramon, J., Alonso-Almeida, M. D. M., Llach, J. ve Bagur-Femenías, L. (2014). Green practices in restaurants: Impact on firm performance. Operations Management Research, 7(1), 2-12.

 • Rabianski, J. ve Carn, N. G. (1992). Cross-Examination: How to Protect Yourself and the Appraisal Report. The Appraisal Journal, 60(4), 472.

 • ReFED (2022). Restaurants and foodservice. Erişim Adresi: https://refed.com/stakeholders/restaurants-and- foodservice/ Erişim Tarihi: 05.09.2022.

 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2020). Gıda ve içecek sektörü raporu. Erişim Adresi: https://www.sanayi.gov.tr/assets/pdf/plan-program/GidaveIcecekSektorRaporu2020.pdf Erişim Tarihi: 07.09.2022.

 • Schneider, F. ve Obersteiner, G. (2007). Food waste in residual waste of households– regional and socioeconomic differences.

 • Schultz, P. W. ve Zelezny, L. (1999). Values as predictors of environmental attitudes: Evidence for consistency across 14 countries. Journal of Environmental Psychology, 19(3), 255-265.

 • Silvennoinen, K., Heikkilä, L., Katajajuuri, J. M. ve Reinikainen, A. (2015). Food waste volume and origin: Case studies in the Finnish food service sector. Waste management, 46, 140-145.

 • Sulek, J. M. ve Hensley, R. L. (2004). The relative importance of food, atmosphere, and fairness of wait: The case of a full-service restaurant. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 45(3), 235-247.

 • Taş, D. ve Olum, E. (2020). Yiyecek-içecek sektöründe sürdürülebilirlik ve yenilikçi yaklaşımlar. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 3082-3098.

 • Uydacı, M. (2011). Yeşil pazarlama. Ankara: Türkmen Kitabevi.

 • Vazifehdoust, H., Taleghani, M., Esmaeilpour, F. ve Nazari, K. (2013). Purchasing green to become greener: Factors influencing consumer green purchasing behaviour. Management Science Letters, 104(2), 323-329.

 • Wang, Y. F., Chen, S. P., Lee, Y. C. ve Tsai, C. T. (2013). Developing green management standards for restaurants: An application of green supply chain management. International Journal of Hospitality Management, 34, 263-273.

 • Wrap (2013). Overview of waste in the UK hospitality and food service sector. Erişim Adresi: https://wrap.org.uk/resources/report/overview-waste-hospitality-and-food-service-sector Erişim Tarihi: 05.09.2022.

 • Xiao, H. ve Smith, S. L. (2006). The making of tourism research: Insights from a social sciences journal. Annals of Tourism Research, 33(2), 490-507.

 • Yang, Y., Bao, W. ve Xie, G. H. (2019). Estimate of restaurant food waste and its biogas production potential in China. Journal of Cleaner Production, 211, 309-320.

 • Yazıcıoğlu, İ. ve Aydın, A. (2018). Yeşil restoran uygulamaları üzerine nitel bir araştırma: İstanbul Örneği. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, (1), 55-79.

 • Yazıcıoğlu, İ., Özata, E. ve Yarış, A. (2018). Sürdürülebilir Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği: Ankara İlinde Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2), 350-368.

 • Zhang, Z., Han, W., Chen, X., Yang, N., Lu, C. ve Wang, Y. (2019). The Life-Cycle Environmental impact of recycling of restaurant food waste in Lanzhou, China. Applied Sciences, 9(17), 3608.

                                                                                                    
 • Article Statistics