Döngüsel Ekonomi Anlayışı ile Otel İşletmeciliği Uygulamaları: Bir Doküman Analizi Çalışması

Author :  

Year-Number: 2022-Cilt:3 Sayı:1
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-28 23:37:12.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 13-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, döngüsel ekonomi anlayışıyla otel işletmeciği uygulamalarının ulusal ve uluslararası boyutta incelenmesi amaçlanmıştır. Doğrusal ekonomi sınırsız tüketimi, yani ürünlerin kullanıldıktan sonra imha edilmesini ifade etmekteyken döngüsel ekonomi ürünlerin kullanımından sonra dönüştürülerek tekrar kullanılmasını ifade etmektedir. Kaynak kullanımının ve atık miktarının yoğun olduğu otelcilik endüstrisinin de çevreye olumlu ve olumsuz anlamda ciddi etkileri olabilmektedir. Son yıllarda, otel işletmeciliği faaliyetleri döngüsel ekonomi iş modeline göre planlamaya başlamıştır. Bu çalışmada, sürdürülebilirlik konusundaki uygulamalarıyla dünyanın önde gelen uluslararası otel markalarından biri olan Six Senses Hotels Spas işletmesi ile sürdürülebilirlik konusundaki uygulamalarıyla Türkiye’nin önde gelen ulusal otel markalarından biri olan Barut Hotels işletmesinin faaliyetleri döngüsel ekonomi çerçevesinde doküman analizi yötemi ile incelenerek, içerik analizi kategoriksel teknik yöntemi ile de otel işletmelerinin arasındaki benzerlik ve farklılıklar karşılaştırılmıştır. Bulguların sonucuna göre, her iki otel işletmeside kaynak, atık ve misafir hizmetleri yönetiminde benzer; inşaat ve tasarım aşamasında, sürdürülebilir gıda, insan kaynakları ve sosyal çevre yönetiminde ise farklı uygulamalara sahiptir. Sonuç olarak, otel işletmeciliğinde döngüsel ekonomi uygulamalarının henüz standardizasyona ulaşmadığı ve bunu gerçekleştirmek için yetkili kuruluşların destek ve teşviklerle uygulamaları yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to investigate the hotel management practices in national and international dimensions with the circular economy approach. The linear economy expresses unlimited consumption, that is the destruction of products after use, while the circular economy expresses the recycling and reuse of products after usage. The hotel industry, where resource use and waste are intense, can also have serious positive and negative effects on the environment. In recent years, hotel management has initiated to plan its activities according to the circular economy business model. In this study, the activities of Six Senses Hotels Spas, one of the world's leading international hotel brands with its sustainability practices, and Barut Hotels, which is one of the leading national hotel brands in Turkey with its sustainability practices, are examined by document analysis method within the framework of the circular economy, and content analysis is carried out using a categorical technique to compare the similarities and differences between the hotel businesses. According to the results of the findings, both hotel businesses are similar in resource, waste, and guest services management; differ with the applications of construction and design phase, sustainable food, human resources, and social environment management. As a result, it is recommended that circular economy practices in hotel management have not yet reached standardization and to achieve this, it is recommended that authorized institutions disseminate these practices with support and incentives.

Keywords


 • Akdemir, P. (2021). COVID-19 Pandemi Sürecinde Turizm İşletmelerinde Atık Yönetimi: Bir Çözüm Önerisi Olarak Döngüsel Ekonomi. İşletme Akademisi Dergisi, 2 (4), 366-380. DOI:10.26677/TR1010.2021.913.

 • Akgül, B. (2019). Barut Hotels We Care Raporu. 28.12.2021 tarihinde https://www.baruthotels.com/pdfs/BARUT_HOTELS_WE_CARE_RAPORU_2019.pdf adresinden erişildi.

 • Atlas, M. (2003). Bilimsel Bir Araştırmanın Adımları. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Farkültesi Dergisi, 19 (1), 25-41.

 • Balcı, A. (2016). Sürdürülebilir Tasarımın Otel Odalarının Niteliklerine Etkisinin İncelenmesi-Türkiye'deki Oteller Örneği, (Yüksek Lisans Tezi) İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Baltacı, A. (2018). Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231-274.

 • Bayık, K. (2021, Temmuz 22). Fark Yaratan Sürdürülebilirlik Yaklaşımları. PlumeMag. (B. Ayyıldız, Röportaj Yapan). 01.11.2021 tarihinde https://www.plumemag.com/six-senses-fark-yaratan-surdurulebilirlikyaklasimlari/ adresinden erişildi.

 • Bilen, G. (2021, 09 01). Tui Sensatori Barut Fethiye 2021 Sürdürülebilirlik Raporu. 01.09.2021 tarihinde https://www.barutsensatorifethiye.com/files/Surdurulebilirlik_raporu_Sensatori_2015_2021_tr.pdf adresinden erişildi.

 • Bilgin, N. (2000). İçerik Analizi. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

 • Bohdanowicz, P. (2006). Environmental Awareness and Initiatives in the Swedish and Polish Hotel Industries—Survey Results, International Journal of Hospitality Management, 25 (4): 662-682. DOI:10.1016/j.ijhm.2005.06.006.

 • Canbay, N. (2011). Turizm Sektöründe Yükselen Trend Yeşil Oteller. Yeşilbina Sürdürülebilir Yapı Teknolojileri Dergisi (E-dergi), Eylül- Ekim, 9. 20 Aralık 2021 tarihinde http://www.meb.gov.trindex800.htm

 • Demir, M. (2020). Sürdürülebilir Turizm ve Otel İşletmeleri. M. Kozak (Ed.) içinde Sürdürülebilir Turizm (ss. 161-174). Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Dilek, E. (2018). Konaklama İşletmelerinde Yeşil Uygulamalar. L. Atay, ve H. Korkmaz (Ed.) içinde Turizm İşletmelerinde Yeşil Uygulamalar (ss. 69-92). Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Florido, C., Jacob, M. ve Payeras, M. (2019). How to Carry out the Transition towards a More Circular Tourist Activity in the Hotel Sector: The Role of Innovation, Administrative Sciences, 9 (47). DOI:10.3390/admsci9020047.

 • Gandhi, P., Yadav, M., Paritosh, K., Pareek, N., Lizasoain, J., Bauer, A. ve Vivekanand V. (2020). Food Wastes From Hospitality Sector As Versatile Bioresources For Bio‑Products: An Overview. Journal of Material Cycles and Waste Management, 22:955–964. https://doi.org/10.1007/s10163-020-01034-1.

 • Ioannidis, A., Chalvatzis, K. J., Leonidou, L. C. ve Feng, Z. (2021). Applying the Reduce, Reuse, and Recycle Principle in the Hospitality Sector: Its Antecedents and Performance Implications. Business Strategy and The Environment, 30, 3394–3410. DOI: 10.1002/bse.2809.

 • Jones, P., ve Wynn, M. G. (2018). The Circular Economy, Natural Capital and Resilience in Tourism and Hospitality. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 31(6), 2544-2563. DOI: 10.1108/IJCHM-05-2018-0370.

 • Julião, J., Gaspar, M., Tjahjono, B. ve Rocha: (2019). Exploring Circular Economy in the Hospitality Industry. J. Machado, F. Soares ve G. Veiga (Eds.) Innovation, Engineering and Entrepreneurship içinde (ss. 953-960). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91334-6_131.

 • Kadaei, S., Sadeghian: M. S., Majidi, M., Asaee, Q. ve Mehr, H. H. (2021). Hotel Construction Management considering Sustainability Architecture and Environmental Issues, Hindawi Shock and Vibration, 2021: 113. https://doi.org/10.1155/2021/6363571

 • Karaca, Ş. (2013). Tüketicilerin Yeşil Ürünlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 99-111.

 • Karataş, Z. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.

 • King, M. L. (2021). Six Senses Hotels Resort Spas Sustainibility. 12.12.2021 tarihinde https://iea.blob.core.windows.net/assets/imports/events/613/SixSensesHotelsResortsandSpasJosep hJoshuaGarcia.pdf adresinden erişildi.

 • Korkmaz, H., ve Atay, L. (2017). Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlama ve Yeşil Rekabet. Ankara: Detay Yayıncılık. Manniche, J. Larsen, K.T. Broegaard, R. ve Holland, E. (2017), Destination: A Circular Tourism Economy. 12.02.2022 tarihinde https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/cirtoinnohandbook_eng-rev.-4.pdf adresinden erişildi.

 • Önder, H. (2018). Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışında Yeni Bir Kavram: Döngüsel Ekonomi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 57, 196-204.

 • Özdemir, N. O. (2021, 06 17). Sürdürülebilirlik Adına. Timeout. (T. O. Editörleri, Röportaj Yapan). 01.11.2021 tarihinde https://www.timeout.com/istanbul/tr/restoranlar/surdurulebilirlik-adina adresinden

 • Özgen, I. (2020). Sürdürülebilir Turizm ve Yiyecek-İçecek İşletmeleri. M. Kozak (Ed.) içinde Sürdürülebilir Turizm (ss. 175-190). Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Özmen, A. (2020, 01 01). Six Senses Sürdürülebilirlik Şefi ile Doğaya Saygılı Lüks Otel Deneyimi. Livetobloom. (B. Erbaş, Röportaj Yapan). 01.11.2021 tarihinde https://livetobloom.com/six-senses-surdurulebilirliksefi-ile-dogaya-saygili-luks-otel-deneyimi/ adresinden erişildi.

 • Pamfilie, R., Firoiu, D., Croitoru, A.G. ve Ionescu, G. H. (2018). Circular Economy – A New Direction for the Sustainability of the Hotel Industry in Romania? Amfiteatru Economic, 48 (20), 388-404. DOI:10.24818/EA/2018/48/388.

 • Polat, N. (2010). Sustainable Design and Construction Criteria In Hotels. Uluslarası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS). Ankara, 281-285.

 • Rheede, A. van (2012). Circular Economy As an Accelerator for Sustainable Experiences in the Hospitality and Tourism Industry.18.02.2022 tarihinde https://www.academia.edu/17064315/Circular_Economy_as _an_Accelerator_for_Sustainable_Experiences_in_the_Hospitality_and_Tourism_Industry adresinden

 • Rodríguez-Antón, J. M., ve Alonso-Almeida, M. D. M. (2019). The Circular Economy Strategy in Hospitality: A Multicase Approach. Sustainability, 11 (20), 5665.

 • Sağır, G. (2017). Küreselleşmeden Geleneksele Dönüşte Slow Food ve Cittaslow Hareketi. The Journal of Social Science, 1(2), 50-59.

 • Silva P. M., Silva, L. M. ve Echeveste: S. (2021). Circular Economy in Tourism and Hospitality: Analysis of Scientific Production on the Theme. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation (EJTHR), 11(1), 45-53.

 • Sorin, F. ve Sivarajah, U. (2021). Exploring Circular Economy in the Hospitality Industry: Empirical Evidence from Scandinavian Hotel Operators. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 21(3), 265-285. DOI: 10.1080/15022250.2021.1921021.

 • Wu, K.S. ve Teng, Y.M. (2011). Applying the Extended Theory of Planned Behavior to Predict the Intention of Visiting a Green Hotel, African Journal of Business Management, (17): 7579–7587. DOI: 10.5897/AJBM11.684.

 • Wu, G., Zuo, J. ve Zhao, X. (2017). Incentive Model Based on Cooperative Relationship in Sustainable Construction Projects, Sustainability, 9 (7): 1191-1211.

 • www.foodinlife.com, Erişim Adresi: https://foodinlife.com/six-senses-kocatas-mansions-istanbul- surdurulebilirlik-fonunu-temaya-bagisliyor/ Erişim Tarihi: 08.04.2021.

 • www.sixsenses.com, Erişim Adresi: https://www.sixsenses.com/en/resorts/ninh-van-bay/sustainability. Erişim Tarihi: 15.12.2021.

 • Vatan, A., ve Poyraz, M. (2016). Nasıl Sürdürülebilir Otel Olunur? Çatalhöyük Uluslarası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 15-30.

 • Türk, B. (2020). Döngüsel Ekonomi Çerçevesinde Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Yaklaşımı: E-Atık Oluşumunda Planlı Eskitme Stratejisinin Etkileri. Ankara: Gazi Kitapevi.

                                                                                                    
 • Article Statistics