Siyasi Partilerin Turizm Politikalarının 2018 Seçim Beyannameleri Kapsamında İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2021-Cilt:2 Sayı:1
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 1-11
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin turizm politikaları, partilerin 2018 seçim beyannameleri kapsamında analiz edilmiştir. Siyasi partilerin söylemlerindeki benzerlikler ve farklılıkları ortaya konabilmek amacıyla siyasi partilerin turizm hedefleri, pazar hedefleri, turizm türleri, yasal düzenleme önerileri, teşvik ve yatırım önerileri gibi temalar doğrultusunda beyannameler incelenmiştir. Seçim beyannameleri incelendiğinde siyasi partilerin turizm sektörünün ekonomik potansiyelinin farkında oldukları, ancak bu potansiyeli hayata geçirmek için farklı politika öncelikleri belirledikleri görülmektedir. Diğer partilere kıyasla turizm başlığına en geniş alanı ayıran AK Parti seçim beyannamesinde turizm hedefleri en net ve en somut şekilde yer almakta, bu netlik AK Parti’nin diğer turizm politikası önerilerine de yansımaktadır. Muhalefet partileri arasında turizm hedeflerini en net ve somut şekilde ortaya koyan partinin İYİ Parti olduğu görülmektedir. CHP ve MHP seçim beyannamelerinde ise turizm hedefleri dar kapsamlı ve sınırlı şekilde yer almaktadır. CHP ve MHP seçim beyannamelerinin turizm hedeflerini belirlemede yetersiz kalması, her iki partinin diğer turizm politikası önerilerine de olumsuz şekilde yansımıştır. Siyasi partilerin turizm politikalarının ve siyasi önceliklerinin güncel gelişmeler ve diğer politika başlıklarındaki gelişmelerden etkilediğini de unutmamak gerekir. Özellikle tüm dünyayı etkilemeye devam eden Covid-19 salgınının en ciddi şekilde etkilediği sektörlerin başında gelen turizmle ilgili siyasi partilerin politika önerilerinin de güncellenmesi gerektiği söylenebilir

Keywords

Abstract

In this study, the tourism policies of the political parties with groups in the Turkish Grand National Assembly were analyzed within the scope of the 2018 election declarations of the parties. In order to reveal the similarities and differences in the discourses of political parties, declarations were examined in line with themes such as political parties' tourism goals, market targets, tourism types, legal regulation proposals, incentives and investment proposals. When the election declarations are examined, it is seen that the political parties are aware of the economic potential of the tourism sector, but they set different policy priorities to realize this potential. In the AK Party election declaration, which separates the widest area of tourism compared to other parties, tourism goals are included in the clearest and most concrete way, and this clarity is reflected in the AK Party's other tourism policy proposals. Among the opposition parties, it is seen that the party that sets out its tourism goals most clearly and concretely is the IYI Party. In the CHP and MHP election declarations, tourism goals are included in a narrow and limited way. The inadequacy of the CHP and MHP election declarations in determining tourism targets had a negative impact on the other tourism policy proposals of both parties. It should not be forgotten that tourism policies and political priorities of political parties are affected by current problems and developments in other policy topics. It can be said that the policy recommendations of political parties related to tourism, which is one of the sectors most seriously affected by the Covid-19 pandemic, which continues to affect the whole world, should also be updated.

Keywords


 • Adalet ve Kalkınma Partisi. (2018). Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler Seçim Beyannamesi. Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye: Yaparsa Yine Ak Parti Yapar. 4 Haziran 2020 tarihinde https://www.aa.com.tr/uploads/userFiles/c09e217d-a61f-47f8-a355ddf8004cfef9/Beyanname23May%C4%B1s18-icSayfalar.pdf adresinden erişildi.

 • Arklan, Ü. (2016). Seçmenlerin Seçim Kampanyalarından Yararlanma Amaçları: 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Sivas Araştırması. Ş. Balcı (Ed.), 7 Haziran’dan 1 Kasım’a Türkiye’de Siyasal İletişim Uygulamaları içinde (109-156). Konya: Literatürk Academia Yayınları.

 • Arklan, Ü. ve Tanacı, F. (2020), Seçim Kampanyalarına Beyannameler Bağlamında Bir Bakış: 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Örneğinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11 (26), 1-29.

 • Aymankuy, Y., Demirbulat, Ö. G. Ve Aymankuy, Ş. (2016), Türkiye’de Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Turizmin Yeri – Haziran 2015 Genel Seçimleri Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), 292-302.

 • Balcı, Ş. (2008). Medya ve siyaset ilişkilerinde siyasal reklam: Güncel örnekler üzerinden bir değerlendirme. Z. Damlapınar (Ed.), Medya ve siyaset içinde (209-244), Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları.

 • Blake, A. ve Sinclair, M. T. (2003), Tourism Crisis Management: US Response to September 11, Annals of Tourism Research, 30 (4), 813-832.

 • Cumhuriyet Halk Partisi. (2018). Cumhuriyet Halk Partisi Seçim Bildirgesi: Millet İçin Geliyoruz. 4 Haziran 2020 tarihinde http://secim2018.chp.org.tr/files/CHP-SecimBildirgesi-2018-icerik.pdf adresinden erişildi.

 • Esen, Ş. ve Uyar, H. (2011), Siyasi Partilerin Turizm Sektörüne Yönelik Rekabet Stratejileri: 2011 Genel Seçim Beyannameleri Üzerine Bir Araştırma, 12. Ulusal Turizm Kongresi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Akçakoca/Düzce, 341-348.

 • Halkların Demokratik Partisi. (2018). Halkların Demokratik Partisi Seçim Bildirgesi. 4 Haziran 2020 tarihinde https://www.hdp.org.tr/tr/materyaller/24-haziran-secimleri/11967 adresinden erişildi.

 • İyi Parti. (2018). İyi Parti Seçim Beyannamesi: Milletimizle Sözleşme: Toplumda Birlik, Ekonomide Güven, Yönetimde Liyakat. 4 Haziran 2020 tarihinde http://iyiparti.org.tr/assets/pdf/secim_beyani.pdf adresinden erişildi.

 • Kalender, A. (2003), Seçmenin Karar Sürecinde İletişim Araç ve Yöntemlerinin Önemi Üzerine Bir Araştırma, Selçuk İletişim, 2 (4), 30-41.

 • Milliyetçi Hareket Partisi (2018). Milliyetçi Hareket Partisi 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimi Seçim Beyannamesi: Milli Diriliş Kutlu Yükseliş. 4 Haziran 2020 tarihinde https://www.aa.com.tr/uploads/userFiles/c09e217d-a61f-47f8-a355 ddf8004cfef9/MHP_secim_beyannamesi.pdf adresinden erişildi.

 • Olalı, H. (1990). Turizm Politikası ve Planlaması. İşletme İktisadi Enstitüsü yayınları, No: 122.

 • Özkaynar, K. (2015), Siyasi Partilerin 2011 ve 2015 Yılı Seçim Beyannamelerine Bakış: Bir Doküman İncelemesi ve İçerik Analizi Çalışması, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (17), 439-452.

 • Pforr, C. Ve Hosie, P. J. (2008), Crisis Management in Tourism: Preparing for Recovery, Journal of Travel and Tourism Marketing, 23 (2-4), 249-264.

 • Rohrbach, S. (1991). Elections In The Media Age: An Analysis Of Political Party Platforms And TV News Transcripts Covering The 1984 American Election Campaign. Political Science Publication, Essex.

 • Şeşen, E. ve Ertürk, K. Ö. (2017), Türkiye’de 1990 Sonrası Çevre Politikalarının Seçim Beyannamelerine Yansımaları, Selçuk İletişim, 10 (1), 188-215.

 • Terkan, B. (2010), Siyasi Partilerin Kadına İlişkin Söylem Ve Politikaları (AKP ve CHP Örneği), Selçuk İletişim, 6 (2), 115-136.

 • Tok, T. N. (2012), Türkiye’deki Siyasal Partilerin Eğitim Söylemleri ve Siyasaları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18 (2), 273-312.

 • WTTC (2020). 100 Million Jobs Recovery Plan Final Proposal. 29 Mayıs 2021 tarihinde https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2020/100%20Million%20Jobs%20Recovery%20Plan .pdf?ver=2021-02-25-183014-057 adresinden erişildi.

                                                                                                    
 • Article Statistics