Akçakoca’nın Spor Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2021-Cilt:2 Sayı:1
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 45-60
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı Akçakoca’nın spor turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi ve önümüzdeki dönemde yapılması gereken çalışmalara yönelik öneriler sunmaktır. Bu araştırma nitel bir yöntem ile tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Araştırma verileri 20.09.2019- 20.10.2019 tarihleri arasında elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analizi tabi tutulmuştur. Araştırma kapsamında Akçakoca’da yer alan dört turistik tesis sahibi (özel), iki sivil toplum kuruluşu, dört yerel yönetici (kamu) ve iki akademisyen (üniversite) ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada spor turizmi literatürü incelenerek ve verilen cevaplar doğrultusunda kriterler belirlenmiştir. Bulgular Akçakoca’da spor turizmi potansiyeli; turist profili, problemler, reklam ve tanıtım faaliyetleri, güvenlik tedbirleri ve bölgesel kalkınmaya etkileri boyutlarına göre değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda Akçakoca’da spor turizmi potansiyelinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Akçakoca’da spor turizminin geliştirilmesi durumunda ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel olarak bölgesel kalkınmaya etkisinin büyük olacağı diğer önemli bir sonuçtur

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to evaluate the sports tourism potential of Akçakoca and to offer suggestions for the works to be done in the coming period. This research was designed with a qualitative method. The data of the research were obtained by semi-structured interview technique. Research data were obtained between 20.09.2019 and 20.10.2019. The obtained data were subjected to descriptive analysis. Within the scope of the research, interviews were conducted with four touristic facility owners (private), two non-governmental organizations, four local administrators (public) and two academicians (university) in Akçakoca. In the research, criteria were determined by examining the sports tourism literature and in line with the answers given. Findings Sports tourism potential in Akçakoca; tourist profile, problems, advertising and promotion activities, security measures and effects on regional development were evaluated according to their dimensions. In line with the data obtained in the research, it was concluded that the sports tourism potential in Akçakoca is high. It is another important result that if sports tourism is developed in Akçakoca, its economic, social, cultural and environmental impact on regional development will be great.

Keywords


 • 11.Kalkınma Planı, (2019). Erişim Adresi: https://www.sbb.gov.tr/wp- content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf, Erişim Tarihi:23.05.2021.

 • Akçakoca Kaymakamlığı, (2009). Akçakoca. İstanbul: Ekin Grubu Yayınları.

 • Altanlar, A. ve Kesim, G. A. (2011), Sürdürülebilir Turizm Planlaması İçin Yöre Halkı ve Yerli Turistlerin Davranış ve Beklentilerini Anlamaya Yönelik Bir Araştırma; Akçakoca Örneği, Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 3:1-20.

 • Atalı L. Bayazıt B. Atalı E (2018), Spor Temalı İlçe Kartepe Örneği, Uluslararası Turizm, İşletme ve Ekonomi Dergisi, 2, 528-533.

 • Coşkun, R., Altunışık, R., ve Yıldırım, E. (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Kitabevi.

 • Çuhadar, M. (2006). Turizm Sektöründe Talep Tahmini İçin Yapay Sinir Ağları Kullanımı ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırmalı Analizi (Antalya İlinin Dış Turizm Talebinde Uygulama) (Yayınlanmış Doktora Tezi). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi.

 • Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2018), Erişim Adresi: http://www.duzceturizm.gov.tr/, Erişim Tarihi: 12.02.2018.

 • Gammon, S. ve Robinson, R. (2003), Sport and Tourism, A ConceptualFramework, Journal of Sport & Tourism, 8:1, 21-26.

 • Gibson, J. H. (1998). Sport Tourism: A Critical Analysis of Research. Sport Management Review, 1, 45-76.

 • Gürsoy Y. (2016), Giresun İlinin Spor Turizmi Açısından Değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9, 1080-1089.

 • Hazar, A. (2007). Spor ve Turizm (1. Basım). Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Hudson, S. (2003). Sport and Adventure Tourism. Binghampton: The Haworth Press.

 • Koçak, F. & Balcı, V. (2010). “Doğada yapılan sportif etkinliklerde çevresel sürdürülebilirlik”, Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 2, ss.213-222

 • Kozak, M. (2001), Genel Turizm- İlkeler ve Kavramlar. Ankara: Detay Yayıncılık.

 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2018). Erişim Adresi: http://www.kultur.gov.tr Erişim Tarihi: 11.06.2018.

 • Türkiye Spor Turizmi Çalıştay Raporu, (2019). Erişim Adresi: https://turkiyesporturizmicalistayi.gsb.gov.tr/Sayfalar/3498/3489/i-classfas-fa-edit-i-komisyonraporlari.aspx , Erişim Tarihi:23.05.2021.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Yurtseven, H. (2013). Örneklerle sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Anakara: Detay

                                                                                                    
 • Article Statistics