Turistlerin Bungalov Evleri Tercihine Etki Eden Faktörler: Çamlıhemşin Örneği

Author :  

Year-Number: 2022-Cilt:3 Sayı:2
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-14 12:51:49.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 16-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı turistlerin bungalov evleri tercihlerinde önemli olan faktörlerin belirlenmesi ve bu kararlarını etkileyen haber kaynaklarının ortaya çıkarılmasıdır. Amaç çerçevesinde kolayda örnekleme yöntemi ile Rize ili Çamlıhemşin ilçesinde bulunan bungalov evlerde konaklayan 104 turistle bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması sonucunda, demografik verilere ilişkin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmış, tercih faktörlerinin ise yüzde, frekans ve aritmetik ortalamaları alınmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, “personelin dürüst, samimi ve güler yüzlü davranması”, “hizmet kalitesi” ve “odaların temiz ve hijyen kurallarına uygun olması” faktörlerinin öneminin yüksek olduğu görülmüştür. En düşük ortalamaya sahip faktörlerin ise “bungalovların mimari özellikleri”, “yerel (doğal) yiyecek/içecek fırsatı sunması” ve “yeni / farklı yerler görmek ve yeni deneyimler kazanmak” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların bungalov evleri tercihlerinde önemli olan haber kaynaklarında ise, “otelin sosyal medya hesapları (Youtube, instagram, facebook, twitter vs)”, “tanıdık tavsiyesi” ve “daha önceki seyahat deneyimler” faktörlerinin öneminin yüksek olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra “otelin web sitesi”, “seyahat acentesi” ve “influencer (İnternet fenomenleri) tanıtımları” faktörlerinin ise ortalaması düşük çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the factors that are important in the preferences of tourists for bungalow houses and to reveal the news sources that affect these decisions. Within the framework of the purpose, a survey study was conducted with 104 tourists staying in bungalow houses in the Çamlıhemşin district of Rize province with the convenience sampling method. As a result of the survey, the frequency and percentage values of the demographic data were calculated, and the percentage, frequency and arithmetic averages of the preference factors were taken. As a result of the findings, it was seen that factors such as "the honest, sincere and friendly behavior of the staff", "quality of service" and "the cleanliness of the rooms and compliance with the hygiene rules" were high. It has been concluded that the factors with the lowest average are "architectural features of the bungalows", "providing local (natural) food/beverage opportunities" and "seeing new/different places and gaining new experiences". On the news sources, which are important in the preferences of the participants' bungalow houses, it has been observed that the factors of "hotel's social media accounts (Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, etc.)", "acquaintance advice" and "previous travel experiences" have a high effect. In addition, the average of the factors of "hotel's website", "travel agency" and " influencer (Internet phenomenon) promotions" was low.

Keywords


 • Akbaba, A. (2007). Konaklama işletmelerinde hizmet kalitesi yönetimi: kuram ve endüstriden uygulamalar. Detay yayıncılık.

 • Akoğlan Kozak, M. ve Bahçe, S. (2009). Özel İlgi Turizmi. Detay Yayıncılık.

 • Albayrak, A. ve Özkul, E. (2013). Y kuşağı turistlerin destinasyon imaj algıları üzerine bir araştırma, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(6), 15-31.

 • Arat, T. ve Dursun, G. (2016). Seyahat ve konaklama tercihi açısından sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19 (41. YIL ÖZEL SAYISI), 111-128.

 • Belber, B. (2009). Tatil turizminde turistlerin konaklama işletmesi tercihinde kültürün etkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (34), 91-116.

 • Boz, M. (2019). Turizmin Gelişmesinde Alternatif Turizm Pazarlamasının Önemi: Antalya Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 977-994. https://doi.org/10.26677/TR1010.2019.223

 • Brebbia, C. A. (Ed.). (2007). Earthquake Resistant Engineering Structures VI (Vol. 93). WIT Press.

 • Bungalov Ev Nedir? Nasıl Yapılır? (2021 Nisan). https://www.bungalow.com.tr/blog/bungalov-ev-nedir- nasil-yapilir/

 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi.

 • Ceylan, U. (2019). Termal konaklama işletmelerinin tercih edilmelerinde etkili olan faktörler: Kütahya ilinde bir araştırma. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 181-197. https://doi.org/10.26468/trakyasobed.505645

 • Chen, C. F. ve Tsai, D. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions?. Tourism management, 28(4), 1115-1122. https://doi.org/10.4324/9780080941288

 • Chuang, H. T. (2009). The rise of culinary tourism and its transformation of food cultures: The National Cuisine og Taiwan. The Copenhagen Journal of Asian Studies, 27(2), 84-108. https://doi.org/10.22439/cjas.v27i2.2542

 • Çakici, A. C. (1998). Otel işletmeciliģinde Mu̧şteri Tatmin Du̧zeylerinin" Deģerlendirme Formları" Kullanılarak Belirlenmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 9(2), 9-16.

 • Düzgün, E. (2021). Pandemi sonrası yeni turist tercihi: glamping turizmi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 11(1), 145-158. https://doi.org/10.48146/odusobiad.870381

 • Güneş, E. (2016). Destinasyon seçiminde etkili olan destinasyon kalite unsurlarının analizi: Antalya örneği. (Yayımlanmamış doktora tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

 • Hsu, T. K., Tsai, Y. F. ve Wu, H. H. (2009). The Preference Analysis For Tourist Choice of Desti-nation: A Case Study of Taiwan, Tourism Management, 30, 288–297. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.07.011

 • İçöz, O. (2013). Turi̇sti ̇k ürün pazarlamasında marka imajinin rolü ve bölgesel marka imaji yaratma. (Yayınlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

 • Kara, G. ve Karakaya, A. (2018). Butik otel konaklamasına yönelik talebin araştırılması. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 107-120.

 • Kotler, P. ve Armstrong, G. (2010). Principles of marketing. Pearson education.

 • Kozak, M. (2002). Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations. Tourism management, 23(3), 221-232. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(01)00090-5

 • Lazari, C. G. ve Kanellopoulos, D. N. (2007). Total quality management in hotel restaurants: a case study in Greece. Journal of engineering and applied sciences, 2(3), 564-571.

 • Marcevova, K. (2011). Group Influences on Individual Holiday Decision-Making and Behaviour: A Study of Group Dynamics in Tourist Parties of Young People, Doctor of Philosophy in Management Studies, University of Exeter [online] https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10036/3460/MarcevovaK.pdf?sequence=2

 • Mazursky, D. (1989). Past experience and future tourism decisions. Annals of Tourism Research, 16(3), 333-344. https://doi.org/10.1016/0160-7383(89)90048-0

 • Memiş, S. (2016). Tatil yeri seçiminde etkili olan faktörler: yerli turistler üzerine bir araştırma. Kesit Akademi Dergisi, (4), 212-226.

 • Ön, F., Akyurt Kurnaz, H. ve Güzel, F. Ö. (2021). Doğa Turu Deneyimi ve Doğa Yürüyüşü Yönetimi: Turist Rehberlerinin Perspektifinden Fenomonolojik Bir Çözümleme, Turizm Akademik Dergisi, 8 (2), 191-206.

 • Ötügen, E. (2010). Eco tourism and caravan tourism. International Symposium on the Biology of Rare and Endemic Plant Species. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

 • Pappas, N. ve Glyptou, K. (2021). Accommodation decision-making during the COVID-19 pandemic: Complexity insights from Greece. International Journal of Hospitality Management, 93, 102767. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102767

 • Poruțiu, A., Tirpe, O. P., Oroian, C., Mihai, V. C., Chiciudean, G. O., Chiciudean, D. I. ve Poruțiu, C. (2021). Analysis on Tourists’ Preferences for Rural Tourism Destinations in Romania. Societies, 11(3), 92. https://doi.org/10.3390/soc11030092

 • Reisinger, Y. ve Dimanche, F. (2010). International tourism. Routledge.

 • Sarı, Y. ve Kozak, M. (2005). Turizm pazarlamasına internetin etkisi: Destinasyon web siteleri için bir model önerisi. Akdeniz Üniversitesi, İİBF Dergisi, 9, 248-271.

 • Senay, O. ve Şahbaz, R. P. (2022). Organik gıda tüketiminin konaklama tesisi seçimine etkileri üzerine bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10(1), 435-455. https://doi.org/10.21325/jotags.2022.998

 • Shah, C. ve Trupp, A. (2020). Trends in consumer behaviour and accommodation choice: perspectives from India. Anatolia, 31(2), 244-259. https://doi.org/10.1080/13032917.2020.1747213

 • TDK, (2022). “Bungalov nedir?” https://sozluk.gov.tr/

 • Topay, M. ve Koçan, N. (2009). Kamping/çadırlı kamp için alan seçim kriterlerinin belirlenmesi ve Bartın- Uluyayla'da örnek bir uygulama. Turkish Journal of Forestry, 10(1), 116-128.

 • Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (2019 Haziran). Resmi Gazete (Sayı: 30791). Https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190601-16.pdf

 • Türkcan, B. (2017). Yerli turistlerin turistik konaklama tesisi tercihlerinde internet temelli sosyal ağların rolü: İzmir ili örneği. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 8(1), 39-59.

 • Vetitnev, A., Romanova, G., Matushenko, N. ve Kvetenadze, E. (2013). Factors Affecting Do-mestic Tourists' Destination Satisfaction: The Case of Russia Resorts, World Applied Sci-ences Journal, 22(8): 1162-1173. https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2013.22.08.27513

 • Yetiş, Ş. A. (2021). Kapadokya’da turistik ürün olarak kamping mi glamping mi?. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 131-148. https://doi.org/10.32572/guntad.876479

 • Yıldız, S. B. (2013). Turistlerin marka algılarının konaklama tercihleri üzerindeki etkisi: Antalya’daki zincir konaklama işletmelerinde bir uygulama. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(30), 217-257.

 • Yoon, Y., Formica, S. ve Uysal, M (2001). Destination attributes and travel market segmentation. 32nd TTRA Annual Conference Proceedings, Tourism and Travel Research Association, 301-305.

 • Zalatan, A. (1998). Wives involvement in tourism decision processes. Annals of Tourism Research, 25(4), 890- 903. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(98)00038-3

                                                                                                    
 • Article Statistics