Turizmde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı: Sistematik Bir Derleme

Author:

Year-Number: 2022-Cilt:3 Sayı:1
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-28 23:38:16.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 72-89
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşme sürecinin hızlanmasıyla beraber ülkeler için sermayenin varlığı, miktarı ve sermayenin transferi önemli hale gelmektedir. Söz konusu sermaye transerferini bir ülkeden diğer bir ülkeye aktarımını sağlayan doğrudan yabancı sermaye yatırımları gündeme gelmektedir. Son yıllarda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler ekonomik fayda elde etmek için doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını kendi ülkesine çekmeye çalışmaktadır. Özellikle hizmet sektörü içerisinde yer alan turizm endüstrisinin yabancı sermaye yatırımlarını ülkeye çekme potansiyeli yüksektir. Bu sebeple ülkeler için turizm aracılığıyla yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımları önem arzetmektedir. Bu doğrultuda turizmde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına yönelik yapılan makalelerin incelenmesi ve çıkarımlar yapılması amaçlanmaktadır. Sistematik derleme yöntemi kullanılarak, bazı kriterlere göre uluslararası veritabanlarında (ScienceDirect, Taylor&Francis, Emerald ve Springer) tarama yapılmıştır. Tarama işlemi Nisan ve Mayıs aylarında yapılmıştır. Kriterlere uygun bulup araştırmaya dahil edilen makaleler analize tabi tutulmuştur.

Keywords

Abstract

With the acceleration of the globalization process, the existence, amount, and transfer of capital become important for countries. Foreign direct investment, which provides the transfer of the said capital transfer from one country to another, comes to the fore. In recent years, both developed and developing countries have been trying to attract foreign direct investments to their own countries to gain economic benefits. Especially the tourism industry, which is in the service sector, has a high potential to attract foreign capital investments to the country. For this reason, foreign direct investments made through tourism are important for countries. In this direction, it is aimed to examine the articles on foreign direct investment in tourism and make inferences. Using the systematic compilation method, international databases (ScienceDirect, Taylor&Francis, Emerald, and Springer) were searched according to some criteria. Scanning was carried out in April and May. The articles that were found suitable for the criteria and included in the research were analyzed.

Keywords