İnanç Turizmini Konu Alan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi ve Tez Sonuçları Açısından Bir Değerlendirme (1998-2023)

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt: 5 Sayı: 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-21 10:29:19.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 103-116
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı Türkiye açısından önemli bir turizm türü olan “inanç turizmi” kavramını konu alan lisansüstü tezlerin 25 yıllık bir süreçte belirlenen kriterler açısından değerlendirilmesidir. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi Aralık 2023’te taranmış ve inanç turizmi konulu 73 adet tez kayıt altına alınmıştır. Belirlenen kriterlere göre elde edilen veriler bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmiş ve bulgular yorumlanmıştır. Çalışmada ayrıca tezlerin “anahtar kelimeleri” ve “öneriler” kısımları da incelenmiş ve temalar belirlenerek gruplandırılmıştır. Bu bulgular aynı zamanda araştırmanın benzer bibliyometrik çalışmalardan ayrılan yönünü de oluşturmaktadır. Çünkü ulusal yayınlarda inanç turizmini konu alan tezlerin benzer biçimde incelendiği geçmiş çalışmalarda tez önerileri ve/veya anahtar kelimeler üzerinden bir değerlendirme içeren makale çalışmasına rastlanmamıştır. Elde edilen sonuçlara göre inanç turizmi konusu en çok 2019 yılında çalışılmış, ilgili alanda tezli yüksek lisans programına sahip olan üniversitelerde ağırlıklı olarak tercih edilmiş, çoğunlukla belli bir yer/bölgedeki inanç turizmi potansiyeli temel konu olarak ele alınmış ve ilgili alana yönelik tanıtım çalışmalarının arttırılması gerekliliği vurgulanmıştır. Bu çalışma ile elde edilen güncel bulgular ve yapılan değerlendirmelerin özellikle ilgili alanda yürütülecek gelecek çalışmalar için yararlı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to evaluate the postgraduate theses on the concept of "faith tourism," which is an important type of tourism for Turkey, in terms of the criteria determined over a 25-year period. In this context, the Council of Higher Education Thesis Center was scanned in December 2023, and 73 theses on faith tourism were recorded. The data obtained according to the determined criteria were examined by the bibliometric analysis method, and the findings were interpreted. In the study, the "keywords" and "suggestions" sections of the theses were also examined, and themes were identified and grouped. These findings also constitute an aspect of the study that differs from similar bibliometric studies since in previous studies where faith tourism related theses were analyzed in a similar way; there was no evaluation of thesis suggestions and keywords. According to the results obtained, the subject of faith tourism was mostly studied in 2019; it was predominantly preferred in universities with master's degree programs in the relevant field; the potential of faith tourism in a certain place or region was mostly addressed as the main subject; and the necessity to increase promotional activities in the relevant field was emphasized. It is thought that the current findings and evaluations made in this study will be especially useful for future studies to be carried out in the relevant field.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics