İşletme Sahiplerinin Bakış Açısıyla Turist Davranışlarının Değerlendirilmesi: Kuyucak Köyü Örneği

Author:

Year-Number: 2022-Cilt:3 Sayı:1
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-28 23:36:52.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 59-71
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kırsal turizm, ülkelerin turizmin mevsimsellik etkisini azaltmak ve ürün çeşitlendirmek gibi politikalar ışığında gerçekleştirilmekle birlikte özellikle kırsal bölgelerin kalkınmasını sağlamak, kadınların daha fazla iş gücüne katılımını gerçekleştirmek, kente göçü önlemek gibi önemli nedenler ile de gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda değişen turist ihtiyaç ve beklentileri de daha fazla kırsal turizme eğilimin olmasını da sağlamıştır. Dolayısıyla dünyada kırsal turizmin öneminin giderek artmaya başladığı söylenebilir. Bu kapsamda çalışma ile lavanta bahçeleri olan işletme sahiplerinin bakış açısıyla turist davranışlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini Isparta ili Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde yer alan turistik lavanta bahçesi olan işletme sahipleri oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden mülakat tekniğinden faydalanıldığı bu çalışma, turistik lavanta bahçesi olan 12 işletme sahibi ile gerçekleştirilmiştir. Turistlerin lavantaya ilişkin en çok yönelttikleri soru lavantanın yağının nasıl çıkartıldığı olurken turistler için lavanta ile fotoğraf çekinmenin önemli olduğu ve bölgeye ağırlıklı olarak kadın ziyaretçilerin geldiği belirlenmiştir. Turistlerin lavantanın yağını, kurusunu ve tacını satın aldıkları görülmektedir. Turistlerin lavantaları koparması, gayri ahlaki davranış olarak belirtilirken, İstanbul, Ankara ve İzmir’den gelenlerin daha anlayışlı olduğu konusunda katılımcıların hem fikir oldukları görülmektedir. Bununla birlikte katılımcılar, işletmelerinin faaliyetine önümüzdeki yıllarda da devam edeceklerini belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

Rural tourism is carried out in the light of the policies of countries such as reducing the seasonal effect of tourism and diversifying products, but it is also realized for important reasons such as ensuring the development of rural areas, increasing women's participation in the workforce, and preventing migration to the city. At the same time, changing tourist needs and expectations have also led to a tendency towards more rural tourism. Therefore, it can be said that the importance of rural tourism has started to increase gradually in the world. In this context, it is aimed to evaluate tourist behavior from the perspective of business owners with lavender gardens. The universe of the study consists of business owners who have a touristic lavender garden in Kuyucak village in Isparta province. This study, in which the interview technique was used from the qualitative research methods, was carried out with 12 business owners who have a touristic lavender garden. While the most frequently asked question by tourists about lavender was how lavender oil is extracted, it was determined that it is important for tourists to take pictures with lavender and that predominantly female visitors come to the region. It is seen that tourists buy the oil, dried and crown of lavender. While it is stated as an immoral behavior for tourists to pluck lavender, it is seen that the participants agree that those coming from Istanbul, Ankara and Izmir are more understanding. In addition, the participants stated that they will continue to operate their businesses in the coming years.

Keywords