Social Innovation in Tourism Industry: A Case Study on Master’s Students

Author:

Year-Number: 2021-Cilt:2 Sayı:1
Number of pages: 12-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm işletmelerinin varlıklarını sürdürebilmeleri, rekabet edebilmeleri ve pazarda iyi bir konum elde edebilmeleri toplumsal sorunlara çözüm getirebilecek yeni fikirler geliştirmelerine, yenilikçi yaklaşımlarla sosyal bir etki yaratmalarına bağlıdır. Sosyal inovasyon; sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi ve ekolojik sorunların yenilikçi politika, süreç ve uygulamalar ile çözüme kavuşturulması süreci olarak tanımlanmaktadır. Sosyal inovasyon sosyal bir olgu olan turizm alanında sosyal bir değişim yaratmayı amaçlamaktadır. Turizm endüstrisinde yenilikçi fikirlerin geliştirilmesinin öneminden hareketle bu çalışmada; Türkiye’deki bir devlet üniversitesinde öğrenim gören Yüksek Lisans öğrencilerinden turizm sektörü için sosyal yenilikçi fikirler toplanmıştır. Kalitatif araştırma deseninin benimsendiği bu çalışmada; odak grup görüşmeleri yöntemi kullanılmıştır. Örneklem grubunu Turizm İşletmeciliği ve Girişimcilik Yüksek Lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Sonuçlar, yaratıcı fikirlerin yeni ürün/hizmet geliştirme (yeni turizm türleri ve destinasyonlar), yerel kalkınma, çevre koruma, bilişim teknolojileri kullanılarak turistik tecrübenin ve müşteri memnuniyetinin arttırılması üzerine odaklandığını göstermektedir.

Keywords

Abstract

For the survival and the competition of tourism enterprises, gaining a good position in the market depends on developing new ideas that can bring solutions to social problems and creating a social impact with innovative approaches. Social innovation pertains to the process of solving social, economic, cultural, political, and ecological problems with innovative policies, processes, and practices. It helps to create social change in tourism, which is a social phenomenon. Considering the importance of developing innovative ideas in the tourism industry, the aim of this research is to collect the socially innovative ideas of Master’s class students studying at a state university in Turkey. The current study adopted a qualitative approach through focus group interviews. The sample was chosen among Master class students of Tourism Management and Entrepreneurship. The results suggest that innovative ideas focusing on developing new products/services (new tourism types and destinations), local development, environmental protection, and enhancing tourist experience and customer satisfaction by using information technologies are prominent.

Keywords