Örgütsel Sosyalizasyon ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin Otel Çalışanları Açısından Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2020-Cilt:1 Sayı:1
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 46-58
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Otel işletmelerinin sürdürülebilir bir başarı elde etmelerinde işgörenlerin tutum ve davranışlarının önemi büyüktür. İş görenin otel müşterisine yaklaşımı, müşteri memnuniyetiyle beraber tekrar tercih edilmeyi de beraberinde getirmektedir. Turizm sektörünün emek-yoğun özellik taşıması ve sektördeki rekabet gücünün yüksek olması istihdam edilen işgücü kalitesinin önemini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca müşteri memnuniyetinin sağlanması, rekabet gücünün artması, otel işletmelerinin sektörde rekabet avantajı elde etmelerini sağlamaktadır. Bu durum turizm otel işletmelerinin işgücü kaynaklarını daha etkin kullanma ve işletmede tutma çabalarını arttırma yoluna götürecektir. İş görenlerin işletmeyi benimsemeleri, işletme kültürünü almalarının sağlanması, adaptasyonun yaratılması ve işletme devamlılığı örgütsel sosyalizasyon kavramını ortaya çıkarmaktadır. Bu araştırmada Van ilinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde çalışan iş görenlerin örgütsel sosyalizasyonunun işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin etkisinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Van ilinde faaliyet gösteren 3-4-5 yıldızlı otel işletmeleri işgörenlerine anket tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. Anketler kolayda örnekleme yöntemi ile elde edilmiş olup verilerin analizinde frekans analizi, açımlayıcı faktör analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre örgütsel sosyalizasyon ve alt boyutlarının işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı negatif yönlü bir ilişki ve etki olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The attitudes and behaviors of employees are of great importance for hotel businesses to achieve a sustainable success. The approach of the employee to the hotel customer brings along with the customer satisfaction to be preferred again. The labor-intensive nature of the tourism sector and the high competitiveness of the sector reveal the importance of the quality of the employed labor force. In addition, ensuring customer satisfaction, increasing competitiveness enables hotel businesses to gain competitive advantage in the sector. This situation will lead the tourism hotel businesses to use their labor resources more effectively and to increase their efforts to keep them in operation. Employees' adoption of the business, ensuring that they adopt the business culture, creation of adaptation and business continuity reveal the concept of organizational socialization. In this research, it is aimed to measure the effect of the relationship between the organizational socialization of employees working in hotel establishments operating in Van and their intention to quit. In this direction, data was collected using a survey technique for the employees of 3-4-5 star hotel establishments operating in Van. The questionnaires were obtained by the convenience sampling method, and frequency analysis, explanatory factor analysis and regression analysis were used in the analysis of the data. According to the analysis results, there is a significant negative relationship between organizational socialization and its sub-dimensions on the intention to quit. and the effect is concluded.

Keywords