Journal of Academic Tourism Studies


JOURNAL OF ACADEMIC TOURİSM STUDİES (JATOS)


YAZIM KURALLARIYAZIM KURALLARI

1. JATOS'a gönderilen makalelerin içinde isim veya yazarın kimliğini deşifre edici herhangi bir bilgi yazılmamalıdır. Makalenin hakem süreci tamamlandıktan sonra yazar veya yazarlar ile ilgili bilgiler makaleye editör tarafından eklenecektir.

2. Dergiye gönderilecek yazılar Microsoft Word programında yazılmalıdır. Dergiye gönderilecek makalede bulunması gereken bölümler şunlardır:

Makale metni. Bu metinde şu başlıklar yer almalıdır:

        - Türkçe Başlık (10 Punto)

        - Türkçe Özet (150-200 kelimeden oluşan) (10 Punto)

        - Anahtar Kelimeler (3-5 kelimelik) (10 Punto)

        - İngilizce Başlık (10 Punto)

        - İngilizce Özet (Abstract) (150-200 kelimeden oluşan) (10 Punto)

        - Keywords (3-5 kelimelik) (10 Punto)

        - Giriş

        - Literatür

        - Yöntem (Araştırmanın amacı, Araştırmanın modeli, Evren ve örneklem, Kullanılan ölçme aracı, Kullanılan istatistikî analizler belirtilmeli)

        - Bulgular

            -Tartışma

        - Sonuç

        - Kaynakça

        - Varsa Ekler

3. Yazılar, dergi sistemine eklenirken aşağıdaki ölçülere göre düzenlenmelidir.

                    Sayfa Düzeni

Kağıt Boyutu

            A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk

2 cm

Alt Kenar Boşluk

2 cm

Sol Kenar Boşluk

2 cm

Sağ Kenar Boşluk

2 cm

Yazı Tipi

Book Antiqua

Yazı Tipi Stili

Normal

Boyutu (normal metin)

11 punto

Boyutu (dipnot metni)

punto

Paragraf Aralığı

Önce 6 nk - Sonra 6 nk

Paragraf Girintisi

1 cm

Satır Aralığı

Tek (1)

4. Yazılarda sayfa numarası verilmemelidir.

5. Metin altı dipnot ile kesinlikle kaynak gösterilmemelidir.  Yalnızca yazar (unvanı, mail adresi ve kurumu) bilgileri açıklayıcı dipnot ile ilk sayfada verilmelidir.

6. Makalelerde yapılan atıf APA sistemine göre yapılmalıdır.

7. Kaynakça gösterimi, alfabetik sırayla ve aşağıdaki şekilde oluşturulmalıdır.

8. Kaynaklara göndermeler (atıflar) metnin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır. Metinde kaynaklardan aynen alıntı yapıldıysa, kaynağa atıfta bulunurken mutlaka sayfa numarası verilmelidir. Ayraç içindeki sıra şöyle olmalıdır: yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı, sayfa numaraları. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek; (Özer, 2019:18), (Meriç ve Şahin, 2020:28), alıntı aynen yapılmadıysa atıf şu şekilde olmalıdır; (Aslan Kalay vd., 2019), (DPT, 2007).

9. Kaynakçada verilecek olan çalışmalar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Aynı yazarın birden çok çalışmasına atıfta bulunulduğunda, yayın tarihi en eski olandan başlanmalıdır. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulduğunda kaynaklar kaynakça ve metin içi atıflarda a,b,c,... harfleri kullanılarak numaralandırılmalıdır. Örnek; 2020a, 2020b, 2020c gibi. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar belirtilmelidir. Değişik kaynakların kaynakçada gösterilmesine ilişkin bazı örnekler aşağıda verilmektedir:

 

Tek Yazarlı Kitap:

Miles, S. (2010). Spaces For Consumption. London: SAGE Publication.

İki Yazarlı Kitap:

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 9. ed. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

İkiden Fazla Yazarlı Kitap:

Gürbüz A., Karakaya A., Altan, S., Gül, E. ve Katı, E. (2008). Karabük İli Kalkınmasına Yönelik Mevcut ve Alternatif Yatırım Alanları. Karabük: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yayını.

Çeviri Kitap:

Jones, C. I. (2001). İktisadi Büyümeye Giriş (A. Şanlı ve İ. Tuncer Çev.). İstanbul:

Literatür Yayınları.

Kurum Yayını:

İTO (2003). Ekonomik Rapor. İstanbul: İTO Yayınları

Tez Çalışmaları:

Timur, A. (1978). Turizm, Fiyat, Enflasyon İlişkileri (Basılmamış Doktora Tezi). İzmir: Ege

Üniversitesi İşletme Fakültesi.

Makale:

Alaeddinoğlu F. Samırkaş Komşu M. (2017), TRB2 Bölgesi Turizminin Rekabet Gücü Üzerine Bir Alan Araştırması, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 7, 428-448, 

Metin içinde atıf: (Alaeddinoğlu ve Samırkaş Komşu, 2017: 429)

Tebliğ:

Türker, N. and Çetinkaya, A. (2007). A Research Study on the Improvement of Ecotourism and its Resources in the Western Black Sea Region. International Tourism Biennial, Çanakkale, 515-521.

İnternet Makale:

Altun, A. (2003). E-okuryazarlık. Milli Eğitim Dergisi, 158. 10 Aralık 2003 tarihinde http://www.meb.gov.trindex800.htm adresinden erişildi.

Metin içinde atıf: (Altun, 2003).

İnternet Kitap veya Rapor:

Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi. [Elektronik versiyon]. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.

Metin içinde atıf: (Başar, 1999: 121).

İnternet Sitesine Atıf:

www.roughguides.com, Erişim Adresi: https://roughguides.com/gallery/20-destinations-to-see-before-they-disappear/ Erişim Tarihi: 09.11.2020

10.      Metnin düzenlenmesinde örnek makale dikkate alınmalıdır.

 

Journal of Academic Tourism Studies
Web Tasarım