Küresel Şarap Turizmi Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt: 4 Sayı: Özel Sayı
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-29 10:06:44.0
Language : Türkçe
Konu : Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Number of pages: 44-50
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma ile Dünya’da şarap turizmine yönelik yapılmış araştırmaların eğilimleri bibliyometrik olarak incelenmiştir. Bu amaçla, 1995-2023 yılları arasında yapılmış şarap turizmi çalışmaları “wine tourism” anahtar kelimeleri kullanılarak Web of Science (WOS) ve Scopus veri tabanlarında taranmıştır. Tarama sonucunda 1664 çalışmaya ulaşılmıştır. Veri toplama işlemi için; yayınlayan kurum, başlık, yazar isimleri, yayın yılı, dergi adı ve atıf sayısı gibi bilgiler kullanılmıştır. Tüm metin verileri VOSviewer yazılımıyla analiz edilerek doğruluk ve güvenilirlik sağlanmıştır. Metin madenciliği ve veri görselleştirme yöntemleri (bubbles maps) kullanılarak sonuçlar daha anlaşılır hale getirilmiştir. WOS veri tabanından alınan 1664 makaleye 10382 adet atıf yapıldığı gözlenmiştir. Makale başına ortalama atıf sayısı 12 ve H indeksi 58’dir. 2005 yılından itibaren hem makale hem de atıf sayısının arttığı dikkat çekmiştir. Makalelerin %18’i Tarım alanında yayınlanmıştır. Avusturalya, ABD, İtalya ve İspanya bu konuda en fazla (%51) makale yayınlayan ülkelerdir. Makalelerin çoğu (%34) Emerald Group Publishing, Taylor & Francis ve Elsevier gibi kurumlarda yayınlanmış olup, %38’i SCI-Expanded kategorisinde yer almaktadır. Çalışma sonucunda şarap turizmi alanında çok sayıda araştırmacının faaliyet gösterdiği ve bu alanda yapılan araştırmaların giderek arttığı gözlenmiştir. Çalışmanın şarap turizmi alanındaki küresel eğilimleri ve önemli çalışmaları ortaya koyması bakımından gelecekte planlanacak çalışmalara yol göstereceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the trends of research on wine tourism in the world were analyzed bibliometrically. For this purpose, wine tourism studies conducted between 1995-2023 were searched in the Web of Science (WOS) and Scopus databases using the keywords "wine tourism". As a result of the search, 1664 studies were reached. Information such as title, author names, publication year, journal name and number of citations were used for data collection. All text data were analyzed with VOSviewer software to ensure accuracy and reliability. Text mining and data visualization methods (bubbles maps) were used to make the results more understandable. It was observed that 10382 citations were made to 1664 articles taken from the WOS database. The average number of citations per article is 12 and the H index is 58. Since 2005, it is noteworthy that both the number of articles and citations has increased. 18% of the articles were published in the field of Agriculture. Australia, USA, Italy and Spain are the countries that published the highest number of articles (51%) on this subject. Most of the articles (34%) were published in publishing houses such as Emerald Group Publishing, Taylor&Francis and Elsevier and 38% of them are in SCIExpanded category. As a result of the study, it was determined that a large number of researchers are active in the field of wine tourism and the research in this field is increasing. It is expected that the study will guide future studies in terms of revealing global trends and important studies in the field of wine tourism.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics